Duurzaamheid

Visie Akkoord’94 op duurzame energie

Meer werk maken van duurzame energie – van individu tot gemeente en regio

Duurzame energie is voor Akkoord’94 al jaren een speerpunt, maar verdient in de komende jaren veel meer aandacht. Zo heeft Akkoord’94 in het verleden het initiatief genomen tot een openbare discussie over windenergie, toegespitst op de plannen om langs de Maas en Waalweg ter hoogte van Puiflijk een aantal windturbines te plaatsen. Weliswaar heeft dat tot een afwijzing van dit concrete plan geleid, maar tegelijkertijd is vastgesteld dat windenergie een vorm van energie is die de steun van Akkoord’94 verdient.

Vervolgens is in het verkiezingsprogramma bij de kernpunten de volgende passage opgenomen: “Akkoord’94 wil dat er echt iets gebeurt in de strijd tegen klimaatverandering en grondstoffenverspilling. Mooie woorden horen we al genoeg. Juist nu moeten we investeren in duurzame energie. Dan helpen we het klimaat én de economie.” Concreet wordt o.m. genoemd het stimuleren van alternatieve energie; ook wordt de toezegging gedaan dat Akkoord’94 met nadere voorstellen gaat komen.

De werkgroep ‘Energie’ heeft een notitie opgeteld en besproken met de ledenvergadering en fractie. Daarin wordt een eerste stap gezet om de gedane toezegging na te komen. De notitie beoogt:

  1. duidelijkheid te verschaffen waar Akkoord’94 voor staat als het om duurzame energie gaat .
  2. zo concreet mogelijk richting te geven aan de inzet van de fractie.
  3. het gesprek binnen en buiten de partij gaande te houden en zo bij te dragen aan een toenemende inzet voor duurzaamheid, zowel persoonlijk als gezamenlijk.

Eén van de voorstellen van de werkgroep betrof het realiseren van een regionaal energiebedrijf. Helaas, zo is te lezen in een door de fractie in mei 2013 goedgekeurde verklaring, ziet Akkoord’94 onvoldoende mogelijkheden om binnen afzienbare tijd met een realistische, concreet uitgewerkte motie op dit gebied te komen. De hoop bij de vorming van de huidige regering op een regeling die een dergelijk bedrijf levenskans zou bieden, is niet uitgekomen. Bovendien blijkt er vooralsnog onvoldoende draagvlak en ontbreekt het nog aan onvoldoende particulier initiatief.

  • Akkoord’94 blijft zich sterk maken voor een duurzaam beleid; elk voorstel van particulier tot bestuur mag dan op haar steun rekenen.
  • Akkoord’94 was en is voorstander van een regionaal energiebedrijf.

Inmiddels (april 2013) heeft een deel van de werkgroep besloten met het oog op het belang van een zo breed mogelijk draagvlak, om verder te gaan als een politiek-onafhankelijke en regionale werkgroep met als naam ‘Initiatiefgroep Opgewekt Maas & Waal’ en een eigen website. De eigen werkgroep blijft bestaan, maar alleen met het doel om de politieke besluitvorming binnen Akkoord’94 te ondersteunen en voorstellen voor te bereiden.

Meer weten?


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>