Verkiezingprogramma

Kernpunten

Elk dorp of wijk een inlooppunt waar de burger een passend antwoord krijgt op vragen op het gebied van:

 1. huishoudelijke hulp,
 2. Jeugdzorg,
 3. persoonlijke verzorging,
 4. klussen in en rond het huis.
 5. Elk dorp of wijk heeft een wijk- of dorpsraad.
 6. Eén gemeente Maas en Waal en niet 4 x 1 gemeente.
 7. Gezamenlijk vuurwerkfeest op oudjaar in elk dorp
 8. Zonnepanelen op overheidsgebouwen en scholen.
 9. Druten zonder zwerfafval.
 10. Werkgelegenheidsplekken en stageplaatsen voor laaggeschoolden.
 11. Bestaande woningen worden geïsoleerd, initiatieven ontwikkelen voor energieneutrale nieuwbouw.
 12. Theater Agora, filmhuis , bibliotheek en wijkcentra behouden.
 13. Veilige fietsroutes met lichtgevende belijning; wandelroutes in en tussen dorpen.
 14. Eventueel zwembad: regionaal

Onze kandidaten 

Kandidatenlijst,de eerste tien  
wpc9e2a4e0_0f1.

Dini

Uitdehaag


Stem je landelijk rood of groen
dan kun je dit ook bij Akoord'94 doen.
wpfe4fb0a0_0f2.

Harrie

Linthorst


Goed nieuws voor de sauna liefhebbers:
het wordt warmer
wpc84d78af_0f3.

Ton

EbbenWindmolens lelijk?
dan hedde zeker nog nooit een kolencentrale gezien!
wp4dae9127_0f4.

Gerrie

van LoonZwerfvuil van niemand, zoekt berm van iedereen.
wp415ca760_0f5.

Paul

WesterhofStem je landelijk
rood of groen
dan kun je dit nu bij Akkoord gaan doen.
wp88899cd1_0f6.

Ger

Gijsbers


Het verminderen van regels dient zorgvuldig te orden geregeld.
wp474d97eb_0f7.

Vera BastiaansenMantelzorg vinden we allemaal goed, totdat het werkelijk moet.
wp1cb9a639_0f8.

Marie-José

Lampe


Op Google kun je alles vinden in de bibliotheek nog meer.
wp8c1ead68_0f9.

Cees

Van Mook
wp612d3261_0f10.

Froukje

Balk


Zwerfvuil van niemand, zoekt berm van iedereen

 

Programma

> klik hier voor pdf-versie

1.Bestuur

 • Een krachtige, transparante gemeente die op afstand staat waar het kan, en dichtbij de mensen waar het moet.
 • Burgers weten wie waar verantwoordelijk voor is.
 • Eén krachtige gemeente Maas en Waal: Wijchen, Beuningen, Druten en West Maas en Waal.
 • Samenhangend beleid op het terrein van werkgelegenheid, jeugdzorg en (passend) onderwijs.
 • Eventueel nieuw zwembad: regionaal aanpakken.
 • Realisatie jeugdraad Maas en Waal in 2014

2. Economie

Druten is het economisch hart van de gemeente. Een hart waar mensen wonen, werken, winkelen, onderwijs volgen en kunnen genieten van cultuur.
Van dit hart maakt een krachtig en veelzijdig winkelcentrum deel uit, samen met een veelzijdig horeca-aanbod.

 • Concentratie van het winkelen in Hogestraat en rond de markt.
 • Invoeren leegstandsverordening voor winkels.
 • Braakliggende gronden benutten als energieterreinen: zonne-energie en windenergie.
 • Geen verdere uitbreiding van industrie in de uiterwaarden.
 • Cultuurhistorische gebouwen en activiteiten zijn belangrijk in alle dorpen van de gemeente.
 • Gemeentelijke monumenten behouden als historisch erfgoed.

In de omliggende dorpen zijn culturele (onderwijs/welzijn zorg) centra. Kleine ondernemingen krijgen kansen om het dorp te versterken.
Dit geldt zeker voor toeristische activiteiten.

 • Ruim baan voor bed-and-breakfast, kamperen bij de boer.
 • Realisatie van natuur/cultuur wandelroutes (Rondjes).

3. Onderwijs en sport

Druten is hét onderwijscentrum in Maas en Waal. Gemeente leidt de dialoog met onderwijsveld in het kader van o.m. de jeugdzorg.

 • Maatschappelijke stages in stand houden.
 • Stimuleren onderwijs en bedrijven faciliteren, met name ter bevordering van de werkgelegenheid.
   Handhaven van combinatiefunctionaris voor sportactiviteiten.
   Ondersteunen van kinderen en volwassenen die niet kunnen sporten vanwege financiële redenen.
   Ondersteunen Drutenloop en avondvierdaagse.

4 A. Zorg/welzijn/sociaal beleid

Maatwerk dichtbij de burger

 In elke wijk/dorp een inlooppunt op school of in dorpshuis of wijkcentrum t.b.v. jeugdzorg, ouderenzorg, mantelzorg, thuiszorg enz.
 Benodigde zorg inventariseren d.m.v. zgn. keukentafelgesprekken.
 In elke wijk/dorp een wijk- of dorpsraad.
 Burgers informeren over mogelijkheden om hulp te bieden of te krijgen.

Aandacht voor betrokkenheid bij derde wereld

 1 euro per inwoner per jaar gaat naar te kiezen derde wereldproject

4 B. Werkgelegenheid

Werk is essentieel voor onze burgers. Het verschaft het noodzakelijke inkomen. Mensen die kunnen werken verdienen een betaalde baan. Daarom moet de gemeente actief beleid voeren t.a.v. het binnenhalen van nieuwe bedrijven.

Actief bemiddelen tussen werkgevers en uitkeringsgerechtigden.
 De gemeente ondersteunt en stimuleert projecten waarin mensen leren om met de
handen te werken, bijv. in het voormalige schoolgebouw van De Dijk.
 Gemeenten zijn de eerst verantwoordelijke overheidslaag om mensen naar werk te begeleiden,dit geldt voor werklozen(bijstand) als mensen met een arbeidsbeperking
 Mensen met een uitkering spannen zich in om de afstand tot de arbeidsmarkt mee te verkleinen.
 Ontzorgen werkgevers door uitvoering regelgeving bij de werkgever weg te halen.
 Geld van overheid (gemeentefonds) t.b.v. armoedebestrijding blijvend oormerken.

5. Milieu/duurzaamheid

Ook de mensen van straks willen leven in een schone veilige omgeving. Wij, de mensen van nu, dienen daarom proactief beleid te voeren.

 Vuilnisbakken in landelijk gebied/wandelroutes.
 Van individueel vuurwerk afsteken naar een gezamenlijk feest.
 Zonnepanelen op overheidsgebouwen.
 Energiearme verlichting in openbare ruimten en gebouwen.
 Afspraken over zwerfafval maken met scholen/winkels, enz..
 Woningisolatie krachtig stimuleren o.m. door inzetten van subsidies.
 Winkeliers vragen deuren te sluiten bij lage temperaturen.

6. Jeugdzorg en jeugdbeleid

Jeugdbeleid moet integraal en laagdrempelig zijn.

 Centrum voor Jeugd en Gezin: één loket.
 Ondersteuning en begeleiding bieden middels één plan, één regisseur, één daadkrachtige verantwoordelijke.
 In functioneel overleg tussen zorgaanbieders wordt beleid afgestemd : Wat is waar nodig? Wie gaat dat doen?

7. Cultuur

Druten is hét culturele centrum van Maas en Waal. Juist hier dienen jong en oud te kunnen genieten van theater, muziek, film, enz.

 Agora theater/filmhuis/bibliotheek worden blijvend gesubsidieerd.
 Faciliteren culturele activiteiten in wijken en dorpen in de gemeente.
 Dorpshuizen, wijkcentra blijven.

Cultuurhistorische gebouwen en activiteiten zijn belangrijk in alle dorpen van de gemeente.

 Gemeentelijke monumenten behouden als historisch erfgoed.

8. Verkeer

Als centrum van Maas en Waal met een winkelfunctie dient Druten goed bereikbaar te zijn. Er dienen voldoende parkeerplaatsen aanwezig te zijn. Winkelen is niet hetzelfde als boodschappen doen, dus veel veilige ruimte voor fietser en voetganger.

 • Deel van centrum autoluw op zaterdag.
 • Controleren op snelheid in centrum en woonwijken.
 • Rolstoelvriendelijke stoepen, pleinen en oversteekplaatsen.
 • Verkeersveiligheid voor fietsers verhogen: lichtgevende fietspaden (stenen/lijnen).
 • Voorrangsbeleid voor fietsers op rotondes regionaal afstemmen.
 • Duurzame bermverharding in buitengebied.

9. Wonen

Druten moet huidige voorzieningen in stand houden. Daar is volume voor nodig en daarop moet de woningvoorraad afgestemd zijn.
Niet bouwen voor leegstand.
Voorrang geven aan inbreiding boven uitbreiding met behoud van karakter van dorp en wijk.

 • “Faseren en doseren’ is vastgesteld; wel ruimte voor voortschrijdend inzicht: wat is er nodig over 10 jaar…
 • Meer ruimte voor burger om naar eigen inzicht bouwen.
 • Mogelijk maken van projecten waar ouderen samen wonen, anders dan in appartementen.
 • Afspraken maken met bewoners en eigenaren (woningstichting) m.b.t. onderhoud van wijk en tuin.
 • Elke 2 maanden één wijk/dorp aanwijzen voor het onderhoud/welzijn.
 • Energieneutraal bouwen.
 • Flexibel zijn in het verstrekken van vergunningen.

10. Integratie

Druten is een multiculturele samenleving. Wij willen een samenleving waarin mensen met elkaar leven.

 • Gezamenlijk culturele projecten opzetten.
 • Akkoord levert ambassadeur voor ‘Iedereen Gelijk’.
 • Integreren is een werkwoord.
 • Nieuwkomers inburgeren en leren Nederlands.

11. Veiligheid

Iedere burger moet op elk moment kunnen genieten van Druten zonder dat de veiligheid voor hemzelf of de ander in gevaar komt.
Druten is veilig en dat moet zo blijven.

 • Hanteer venstertijden i.p.v. . sluitingstijden in de horeca (droge horeca: 01.30 uur sluitingstijd, natte horeca: na 02.00u niemand meer binnen laten).
 • Natte horeca : na 02.00 uur niemand meer binnenlaten.
 • Handhaven waar afgesproken is te handhaven.
 • Geen coffeeshops.
 • Centraal vuurwerk afsteken regelen.
 • Huidige veiligheidsniveau handhaven.

12. Financiën

Druten is een financieel gezonde gemeente. Vanaf 2015 komen er meer verantwoordelijkheden met minder financiële middelen. Daarop dienen wij vanaf heden te anticiperen. Solidariteit is hét uitgangspunt.

 • Kerntaken: kwaliteit leefomgeving, bereikbaarheid, veiligheid, publiekszaken.
 • Functionele samenwerking met collega-gemeentes.
 • Zorgaanbieders verplichten samen te werken om efficiency en kwaliteit te bevorderen.
 • Communiceren met de burger over verschuiving van taken.
 • Monitoren wat de gevolgen van het nieuwe zorg- en jeugdbeleid zijn en bijstellen waar nodig.

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>