Voorjaarsnota in gemeenteraadsvergadering van 30 juni

Posted on Updated on

In de gemeenteraadsvergadering van Druten stond 30 juni de voorjaarsnota op het programma.
We hebben ons sterk gemaakt voor de beveiliging van de publieksbalie, waarbij we een voorstel hebben geformuleerd om te komen tot een plan hoe dat het beste kan worden gedaan.
Dat kon echter geen genade vinden in de ogen van de rest van de raad.
Blijkbaar doet de veiligheid van de medewerkers bij de publieksbalie er niet toe voor de coalitiepartijen.
Wat er wel toe doet zijn de zaken die voor dorp-en dorpskernen van belang zijn; zeker niet onredelijk,maar het zou van voortschrijdend inzicht getuigen als men ook een hoger en gezamenlijk doel als veiligheid voor de medewerkers zou willen nastreven.
Daarnaast hebben we onze zorg uitgesproken over de ontwikkelingen met de klankbordgroep in de Hogestraat.
Er zijn verschillende belangen: onze oproep om toch vooral met bewoners, winkelend publiek en ondernemers in gesprek te blijven en daardoor tot een voor iedereen aanvaardbare oplossing te komen, viel niet in goede aarde.
Ik ben bang dat dit een gemiste kans betekent, waardoor bij de inwoners het vertrouwen in de politiek niet zal toenemen.
De financiën zijn op orde, maar dat vinden wij geen doel op zich.
Eerst de inhoud:wat willen we bereiken, waarom willen we dat en hoe willen we dat.
Deze keuzes zijn leidend voor de financiële afwegingen.
Helaas staat Sociaal Maas en Waal alleen bij het hanteren van deze volgorde.
Jammer voor de bouw van sociale huurwoningen, duurzaamheid en energietransitie, de Hogestraat.
Onze inbreng vindt u in de bijlage. >>>>>>>>

VJN 2016

Voorzitter,

Zoals gebruikelijk begin ik met de wethouder en ambtenaren te bedanken voor de overzichtelijke nota die voor ons ligt.
De wethouder is een boekhouder met grip op de financiën.
De boeken kloppen dus en het geld klotst nog net niet tegen de plinten.

En dat brengt mij meteen op mijn eerste punt:
Wat gebeurt er met het geld,welke keuzes worden gemaakt?

Het stoort mij in hoge mate dat onder het kopje vluchtelingen en ik citeer:
De uitgaven in 2016 op de posten Participatiewet(uitkeringen voor levensonderhoud),Bijzondere bijstand ,Leenbijstand en Maatschappelijke begeleiding (Stichting Meer Voormekaar) WEER gaan stijgen.
Ik ervaar dat als onnodig kwetsend, niet alleen voor de vluchtelingen. Dat zijn overigens statushouders.
Ik vind dat het tijd is om dat onderscheid eindelijk eens correct te hanteren.
Het getuigt van weinig kennis van zaken als dat voortdurend verkeerd wordt gebruikt.
Deze voorzieningen zijn in het leven geroepen om alle mensen die het minder hebben te helpen toch rond te komen en deel uit te maken van het maatschappelijke leven in onze gemeente.
Om dan weggezet te worden als kostenpost gaat echt te ver.
Het geld is daar simpelweg voor bedoeld.

De term WEER wordt overigens niet gebruikt als het gaat om het bijspijkeren van de grondexploitatie,hoewel dat zeker van toepassing is;
Wat te denken van het oplossen van het probleem van d’n Bogerd, verlies Tabaksveld,verlies Westerhout Zuid,verlies Deest Zuid.

2. Samenwerking in en met de regio

Sociaal Maas & Waal is zeer te spreken over de ontwikkelingen met de gemeente Wijchen. De ambtelijke fusie zien wij als een opmaat naar een weinig gecompliceerde gemeentelijke herindeling in het Land van Maas & Waal. Nu de gemeente West Maas & Waal zich helaas niet bij dit proces heeft aangesloten wil dat niet zeggen dat er van de zijde van het college geen inspanningen meer verwacht mogen worden om onze buurgemeente aan de westzijde toch tot andere gedachten te brengen. Om tot een gewenste robuuste gemeente te komen in het Land van Maas & Waal, is deelname van de gemeente West Maas en Waal gewoon noodzaak. Wij hebben de indruk dat de relatie tussen de beide colleges niet optimaal is gezien alle perikelen met de Noord-Zuidweg. Het zou van grootmoedigheid getuigen als het college pogingen in het werk gaat stellen om de verhoudingen te verbeteren, want die robuuste gemeente in Maas & Waal moet er gaan komen.

5. Veiligheid

Wij hebben onlangs met elkaar gesproken over veiligheid.
Mijn fractiegenoot Linthorst heeft het toen zo geformuleerd:
We kunnen concluderen dat veiligheid verder reikt dan politieke ambtsdragers. Ik zie blikken van herkenning.
In de raadsvergadering van 25-06-2015 is bij amendement besloten dat er niet geïnvesteerd wordt in de verplaatsing van de publieksbalie in het gemeentehuis, hoewel dit de veiligheid van de medewerkers ten goede zou komen.
Veiligheid staat immers voorop. Voor inwoners,voor politieke ambtsdragers,en uiteraard ook voor medewerkers van de publieksbalie.
Een belangrijk onderwerp, een belangrijk goed.
Vanuit dit perspectief wil ik aandacht vragen voor de veiligheid van de medewerkers.
Individualisering, uitvoering van sociaal domein en het toenemend agressief gedrag kunnen de veiligheid in gevaar kunnen brengen.
Ik kan me herinneren dat de veiligheid niet ter discussie stond, maar meer de onzekerheden over hoe en wat. Er was wel degelijk oog voor veiligheid, als er een goed plan onder zou liggen.
Vandaar dat ik besloten heb een motie te maken, die ik nu laat uitdelen.
U kunt er tijdens de schorsing kennis van nemen en eventueel besluiten mede te ondertekenen.

7. Infrastructuur

In het investeringsplan 2016 – 2020 lezen we dat het college de raad voorstelt een vijftal projecten op te pakken die beschreven zijn in het collegeprogramma. In het collegeprogramma is echter sprake van projecten en prioriteiten. Een prioriteit is in dit geval ook een project. Het kenmerkende verschil is echter dat prioriteiten voorgaan. Bij het de nu gekozen projecten blijkt dat echter niet het geval te zijn. Er was sprake van drie prioriteiten. De nieuwe ontsluitingsweg naar het industrieterrein in Deest werd daarin als tweede genoemd. Nu echter blijkt uit het investeringsplan dat de nieuwe ontsluitingsweg in Deest weer naar achteren wordt geschoven ten faveure van enkele andere projecten die niet de status hadden van prioriteit. Volgend jaar en de jaren daarna kan ons weer hetzelfde boven het hoofd hangen en dat is voor ons niet acceptabel.

Wij zouden graag duidelijkheid willen krijgen waarom de uitvoering van deze prioriteit niet kan plaats vinden in 2016. Nu pas voor het eerst lezen we dat de realisatie van deze weg afhankelijk is van cofinanciering. Wat Sociaal Maas & Waal betreft mag het daar helemaal niet van afhankelijk zijn. Deze weg is een prioriteit, want het is niet acceptabel dat een drukke industriële route door woonstraten blijft lopen terwijl er een alternatief plan ligt. Het woongenot en veiligheid zijn hier dermate belangrijk dat uitvoering een echte prioriteit is en niet afhankelijk mag zijn van cofinanciering. Natuurlijk is cofinanciering een prima zaak, maar waarom is die medefinanciering in 2016 niet beschikbaar en in 2017 of 2018 wel?
Mogelijk is ook dat in 2016 de middelen ontoereikend zouden kunnen zijn, maar dat kunnen wij niet beoordelen omdat we geen enkele informatie hebben over de omvang of percentage van de medefinanciering. Ook daarover graag duidelijkheid zodat we tot een goed oordeel kunnen komen.

Het voornemen om de Klapstraat in Afferden te verbeteren voor fietsers en voetgangers kunnen wij onderschrijven. In het RTG hebben wij via een inspreekster gehoord dat deze weg veel gebruikt wordt om een wandeling naar de dijk en uiterwaarden te maken. Daarnaast zit er natuurlijk ook ander verkeer op deze weg.
Een soortgelijke situatie zien we in het noordelijk deel van de Kerkstraat in Druten. Ook daar maken veel en misschien wel veel meer mensen uit Druten –zuid gebruik van deze weg om naar de dijk en uiterwaarden te gaan. Weliswaar is hier het wegdek beter, maar voor de veiligheid van kwetsbare weggebruikers zoals fietsers en voetgangers zou een snelle aanpassing van deze weg door de aanleg van een fiets-en voetpad gewenst zijn. Het betreft notabene ook een fietsroute van Rivierenland.
Is het mogelijk deze weg ook in het lijstje van prioriteiten op te nemen? Staat niet in de VJN, maar wel in het collegeprogramma.
Kan ik daaruit opmaken dat het toch zeker niet vergeten wordt.
Ik wacht de reactie van het college af.

Verder zien we dat de Rijdt in Horssen moet worden aangepast. Wij hebben geen idee bij deze omschrijving wat we ons daarbij moeten voorstellen. Wat wij als een vervelende situatie zien is dat de parkeercapaciteit op bepaalde momenten bij het dorpshuis in Horssen te wensen overlaat. De opknap van de Rijdt brengt daar geen verandering in. We hebben ook de indruk dat het wegdek in de Rijdt niet door de bodem zakt waar het gaat over de staat van de constructie en onderhoud. Een nieuw wegdek is altijd mooier, maar het lijkt ons beter om echte problemen te bestrijden. Met het aanpassen van de Rijdt wordt de in het collegeprogramma zo fier genoemde parkeermogelijkheid losgelaten.

De Hogestraat in Druten:
Hoe kunnen de belangen van iedereen worden gediend?
De gebruikers(winkelend publiek en bewoners) hebben andere inzichten dan de winkeliers.
Ik hoor ook uit de klankbordgroep dat er tegenstrijdige belangen zijn. Dat is een gegeven en ook niet erg.
Maar hoe wordt daarmee omgegaan?
Dit is een uitgelezen kans om een voorbeeld te geven hoe je dit project in gezamenlijkheid kunt oppakken. Een middel om het vertrouwen van de inwoners in de politiek te vergroten.
De Hogestraat opknappen behelst wat ons betreft meer dan nieuwe bestrating aanleggen of zorgen dat auto’s voor de winkels kunnen blijven parkeren.
Hoe gaat het nu verder, wethouder?

Wonen en bouwen:
Wij merken op dat we hier geen voorziening aantreffen om goedkope huurwoningen te realiseren voor eigen ingezetenen, statushouders en bijzondere doelgroepen. Onze conclusie: daar is in voldoende mate in voorzien? Jammer genoeg gaan we morgen pas in gesprek met de woningcorporatie, zij weten vast wel hoeveel sociale huurwoningen er nodig zijn.
Ik heb wel in de bijgaande notitie gelezen dat er meerdere oplossingsrichtingen zijn: het creëren van tijdelijke woonruimte (kantoren, scholen).
Er worden hierover separate afspraken gemaakt.
Door wie en wanneer?
Ik neem aan dat De Dijk daarvoor in beeld is en blijft.

Voorzitter,
Wij zijn blij met de Boudewijn de Groot zaal
• Er is tweemaal geld uitgegeven: totaal Kunstuiting D’n Bogerd was € 8500, één deel, €4000 euro, kan gedekt worden uit bestaande budgetten, wat dat ook zijn mogen…Restant van €4500 wordt aan VJN gevraagd. Mag hetzelfde bedrag naar de andere dorpshuizen? Kunnen zij ook een publiekstrekker bedenken.
Proces is niet lekker gelopen. Het lijkt een beetje bij elkaar gerommeld. Beetje geheimzinnig ook. Dat kan transparanter en duidelijker. Wel leuk initiatief maar proces rammelt.

Ik kom op duurzaamheid: een belangrijk item voor Sociaal Maas en Waal.
Het omgekeerd afval inzamelen vinden wij een prima ontwikkeling.
Een tip: er bestaan GFT-bakken met een ventilatierooster in het deksel.
Als er mogelijk nieuwe moeten worden aangeschaft, kan dit dan door de wethouder meegnomen worden.
Het project Waaljutters kon geen genade vinden bij het college, wij blijven dit soort initiatieven onder de aandacht brengen.
Maar hoe zit het met de stand van zaken zoals die door de wethouder in GeldersEnergieAkkoord is ondertekend?
Weet u het nog:
Stijging duurzame energie in 2015 met 4%,in 2020 met 14% en voor 2023 met 16%.
Nog even een geheugensteuntje: in het collegeprogramma staat dat op praktische wijze wordt bijgedragen aan een duurzaam Druten door onder andere het stimuleren van duurzame energie.
Een tweetal projecten: welke en met welk doel?
Gemeenten die de klimaatcrisis wel serieus nemen,nemen stroom af van een groene energieleverancier.
Voor Druten geldt dat er groene energie wordt gebruikt, maar dat er ook nog stroom wordt afgenomen van een leverancier die stroom opwekt via kolencentrales.
Nog even doorzetten om hiervoor de classificatie groen te verkrijgen.
Want Druten en zeker de wethouder van financiën wil toch niet bij die gemeenten horen die door laks inkoopbeleid de afspraken aan hun laars lappen.
Wij dringen erop aan dergelijke contracten te beëindigen en volledig over te stappen op groene energie.

Voorzitter: bermbeheer.
De bermen in Maas en Waal worden gedomineerd door de grote brandnetel. De honingbij vliegt niet op brandnetels en ook niet op grote zuring.
Hoe denkt de wethouder de bermen om te toveren naar bloemrijke bermen?
Is extensief maaibeheer de oplossing voor kruidenrijke bermen? Moet er geen handje geholpen worden?
En wanneer is er sprake van een berm en wanneer is het een gazon en wordt een gazon ook maar een keer per jaar gemaaid?
Het maaisel wordt momenteel niet afgevoerd en blijft liggen. Daardoor zal de bodem niet verschralen.
En dat is het belangrijkst: verschraling zal overigens pas na jaren resultaat opleveren.
Ik stel voor om hier een plan van aanpak voor te maken, schakel deskundigen in op dit terrein, bijv. Alterra uit Wageningen en stel vast hoe de bermen erover pakweg 5 jaar uit moeten zien.

Voorzitter,
Als ik de rapportage van het collegeprogramma grensverleggend lees, dan vallen mij de vele groene vinkjes op.
Dit college zou het eerste kunnen zijn dat zichzelf naar huis stuurt onder het motto :We zijn klaar…
Maar er is nog steeds werk aan de winkel: gelukkig maar, hadden we WEER een kostenpost.

Een resumé van wat er op het lijstje staat van Sociaal Maas en Waal :
Sociale woningbouw realiseren ten behoeve van alle doelgroepen
Veiligheid voor iedereen, inwoners, publieke ambtsdragers, maar ook voor medewerkers
Duurzaamheidsbeleid en energietransitie uitbreiden
West Maas en Waal en Beuningen in de regionale samenwerking betrekken
De Hogestraat: de opbrengsten van de klankbordgroep afwachten, en in de besluitvorming alle belanghebbenden betrekken. Hoe verschillend de belangen ook zijn.
Armoedebeleid en voorzieningen in het Sociaal Domein op peil houden
De kindergemeenteraad heeft een structureel karakter: prima. Stond ook in ons programma.
De discussie ging uiteindelijk over: geld voor ouderen of geld voor een sportactiviteit waar ook statushouders en vluchtelingen aan mee konden doen, een duurzame boom, een stormbaan en 5 partijen wilden iets voor ouderen.
Voorzitter, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Ik ben blij met de keuzes die door de jeugd zijn gemaakt. Zij maken ons duidelijk waar het om gaat: de inhoud, wat is goed voor de mensen.
Nogmaals, goed dat de financiën op orde zijn, maar het gaat allereerst om de inhoud:
Wat willen we bereiken en hoe willen we dat bereiken.
Deze keuzes zijn leidend en financiële afwegingen komen daaruit voort.