Kleidepot Deest

Posted on Updated on

Mijnheer de voorzitter,

Wij hebben kennis genomen van uw voorstel en de bijlagen. Onze conclusie is dat de aanleg van het kleidepot in meerdere opzichten een verbetering is ten opzichte van de huidige situatie. Er worden namelijk enkele belangrijke winstpunten geboekt.

Op de eerste plaats verdwijnt het kleidepot uit de Afferdensche en Deestsche waarden. Dit gebied is een Natura 2000 gebied en daarin past een kleidepot natuurlijk niet. Met het verplaatsen van het kleidepot is er bovendien sprake van een afname van de vervoersbewegingen van het vrachtverkeer belast met de kleitransporten in het dorp Deest. Het dorp Deest wordt al zwaarbelast door vrachtverkeer door het aanwezige industrieterrein en iedere afname valt toe te juichen omdat dergelijke situaties niet meer van deze tijd zijn.

Nu rijden de vrachtwagens bij het aanvullen van het kleidepot over de gehele Vriezeweg naar de Waalbandijk en via de (smalle) Waalbandijk naar het kleidepot in de uiterwaarden en via dezelfde weg wordt teruggereden. ……….
Bij het bevoorraden van de fabriek gaat men weer van het kleidepot via de Waalbandijk naar de fabriek en weer retour. De Waalbandijk heeft ook een, zij het beperkte, lokale verkeersfunctie, maar grote delen van het jaar wordt de Waalbandijk druk bewandeld door eigen inwoners en recreanten en is er sprake van veel druk recreatief fietsverkeer.
Bij het bevoorraden van de fabriek in de nieuwe situatie behoren dan de vele conflictsituaties met het lokale verkeer, wandelaars en fietsers op de Waalbandijk tot het verleden.

Bij de bevoorrading vanuit het nieuwe beoogde depot blijft de Vriezeweg nog steeds de aanvoerweg van klei naar de fabriek en leeg weer terug naar het depot.
Hebben wij het goed begrepen dat bij de bevoorrading de Vriezeweg en Munninkhofsestraat wordt gekozen? In dat laatste geval behoort de belasting voor een groep aanwonenden aan de Vriezeweg vanaf de Munnikhofsestraat tot de Waalbanddijk door de kleitransporten eveneens tot het verleden.

Blijft natuurlijk het feit dat ook dan een belangrijk deel van de Vriezeweg nog steeds te maken blijft krijgen met de bevoorrading van de fabriek naast al het andere vrachtverkeer naar het industrieterrein. De definitieve oplossing is een ontsluitingsweg via de Hoekgraaf naar het industrieterrein te Deest, wij rekenen erop dat de raad de prioriteit ook echt waar gaat maken en het niet alleen bij plannen laat die onder in de bureaula liggen te verstoffen.

Natuurlijk hebben wij ook naar de bezwaren gekeken.

De belasting van de Van Heemstraweg door het vrachtverkeer neemt ons inziens niet toe. De klei voor het depot op de uiterwaarden kwam al via de Van Heemstraweg en Vriezeweg naar het kleidepot. Nu komt de klei voor de fabriek via de Van Heemstraweg. Dit betekent geen extra belasting voor de Van Heemstraweg die na de doortrekking van de N322 overigens beduidend minder verkeer heeft te verwerken.

De extra risico’s voor het overbrengen van het aviaire influenza virus door de aanleg van een kleidepot op deze plaats lijkt ons onwaarschijnlijk. De aangevoerde klei bevat geen humuslaag waarop besmette mest zou kunnen zijn afgezet. Natuurlijk kan dat wel op het nieuwe kleidepot, maar dat had evenzeer gekund op de huidige aanwezige grond waarbij het virus bij oostenwind naar de overzijde van de straat kan zijn gewaaid. Theoretisch is alles mogelijk, maar duidelijk is wel geworden uit de uitbraken van de afgelopen jaren dat de bedrijfscontacten in de pluimveesector de belangrijkste bron zijn geweest van overdracht van het virus. Biosecurity en dan in optimale vorm kan het virus buiten de deur houden. Wij kunnen ons overigens vinden in de reactie van het gezaghebbend Centraal Veterinair Instituut over deze problematiek.

Hoewel er maar een beperkt aantal bomen verdwijnen zijn wij het wel met de bezwarenmakers op dit punt eens dat er wel een marklant overblijfsel uit de cultuurhistorische Deestersteeg verdwijnt. Dat er slechts een rij verdwijnt, doet daar niets aan af. Een van de twee markante bochten omzoomd door bomen in de oude Deestersteeg wordt nu niet meer dan een onderdeel van een groene buffer om het kleidepot visueel af te schermen.

Gezien de eerder genoemde voordelen hebben wij de afweging gemaakt dat we dit offer willen brengen. Maar daarbij willen we wel nog de volgende opmerkingen maken. In Deest heeft in de afgelopen een enorme kaalslag plaatsgevonden aan groen. Niet alleen visueel heeft dat consequentie gehad, maar ook voor vele schaarse diersoorten. Zo kende vroeger de Vriezeweg vanaf de van Heemstraweg tot de Jan van Weliestraat een beide zijden een bomenrij, het gebied gelegen tussen de Uivermeertjes en de Munninkhofsestraat was een gebied met oude tichelputten en houtopstanden met bomen. Het bood een goed leefgebied voor onder meer de bosuil. Deze oude bomen zijn gekapt en de bosuil en mogelijk ook andere soorten zijn verdwenen en dan is er recent een enorme kaalslag gepleegd op de uiterwaarden waarbij een slaapplaats voor 100 tot 150 aalscholvers is weggekapt en een door het jaar heen slaapplaats van enkele tot 70 grote zilverreigers van de beschutting van de slaapplaats is beroofd.

Het zou een goede zaak zijn om voor al dit verlies aan biodiversiteit ook compensatie te bieden. De pannenfabriek heeft als buffer tussen de fabriek en de Vriezeweg gronden liggen. Deze worden niet gebruikt. Het resultaat is dat er nu sprake is van een bos van bereklauwen tot wel drie meter hoog. Deze worden dan eenmaal gemaaid maar zonder enig effect want er zitten inmiddels al zoveel zaden in de grond dat er jaarlijks weer een nieuw bos van bereklauwen ontstaat. Dit is een uitstekend gebied voor compensatie voor de vele bomen die verloren zijn gegaan. Wij vinden dat het college met de pannenfabriek hierover in gesprek moet gaan en daarbij moet aanbieden dat ook de gemeente Druten hieraan wil bijdragen. Hiervoor zou onder meer de maatschappelijke compensatie van de slibstorting Kaliwaal een dekkingsmiddel kunnen zijn. Een beplanting met gebiedseigen soorten en de aanleg van een paddenpoel voor reptielen en amfibieën zou een bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van de landschappelijke waarde en de biodiversiteit. Graag vernemen wij of het college dit overleg wenst te gaan voeren.

Kortom, wij vinden het nieuwe kleidepot grote winst voor de leefbaarheid van het dorp Deest en voor het belangrijke natuurgebied van de uiterwaarden waarin geen kleidepot past.

We realiseren ons dat de verplaatsing van het bestaande kleidepot veel verkeersbewegingen in het dorp Deest zullen geven. De laatste weken wordt er bij de bevoorrading van het kleidepot carrousel gereden. Dit beperkt de transportbewegingen in het dorp Deest met 50%.
Bij de verplaatsing van het kleidepot kan deze wijze van transport in het dorp Deest sterk ontlasten en daarom verzoeken wij het college een dergelijke regeling te treffen.