Raadsvergadering don 24 maart over o.a. bestemmingsplan

Posted on Updated on

Het bestemmingsplan buitengebied is onderdeel van rijksdoelen en nationale belangen.
In de structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid van het Rijk geschetst. Deze structuurvisie schetst hoe Nederland er in 2040 moet uitzien: concurrerend, leefbaar en veilig.

In de structuurvisie benoemt het Rijk 13 nationale belangen.
Ik wil er 2 van noemen:
1.Ruimte voor behoud en versterking van (inter)nationale unieke cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten.
2.En ruimte voor een nationaal netwerk van natuur voor het overleven en ontwikkelen van flora-en faunasoorten. Voorheen EHS (ecologisch hoofdstructuur) genoemd.
Het plangebied behoort gedeeltelijk tot dit Nationaal Natuurnetwerk.

Het omgevingsbeleid voor natuur en landschap wordt bepaald door het Gelders Natuur netwerk (GNN) of Groene Ontwikkelzone (GO).

De gemeente Druten heeft een structuurvisie: het beleid is gericht op het behouden en versterken van de identiteit met haar bijzondere waarden(aardkundig, archeologisch, cultuurhistorisch, ecologisch en landschappelijk.
Hiervoor is natuur-en landschapsontwikkeling noodzakelijk.

Deze bouwwerken moeten wel passen bij de bestemming. Dat houdt in dat deze bouwwerken ten behoeve van de Natuur mogen worden gebouwd, maar bijvoorbeeld ook ten behoeve van extensief   recreatief medegebruik (dat ook binnen de bestemming Natuur is toegestaan). Daarnaast is op deze gronden per 60 hectare te onderhouden/beheren bos één onderhoudsschuur van 60 m² toegestaan ten behoeve van de stalling en opslag van het benodigde onderhoudsmaterieel.Eveneens zijn jachthutten toegestaan.

In gebieden die als bestemming hebben herstel en ontwikkeling van natuurlijke waarde passen geen jachthutten en nog minder het gebruik ervan. Wij stellen dan ook voor de passage ‘Eveneens zijn jachthutten toegestaan” te laten vervallen. Daarmee wordt gehandeld zoals ook in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte wordt bedoeld.

De wijziging van het perceel aan de Heersweg van natuur naar productiebos:

In het nu nog geldende bestemmingsplan uit 1971 wordt dit perceel deels als Natuurmonument en deels als Natuurgebied bestemd.
Het beleid van de gemeente is om gronden die deel uitmaken van het Gelders Natuur netwerk te bestemmen voor Natuur of Bos.
Aangezien het perceel vooral uit bos bestaat is de bestemming gewijzigd in Bos.

Maar voorzitter,………………..

Onder een productiebos wordt in de bosbouw een bos bedoeld dat beheerd wordt met een productiedoelstelling;

  • de bomen groeien totdat ze bijvoorbeeld geschikt zijn voor de papierfabricage of de meubelindustrie. De ecologische waarde van het bos is hieraan ondergeschikt. Dit kan niet de bedoeling zijn van het betreffende perceel. Perceel had de bestemming natuurgebied en Natuurmonument, ligt in de Ecologische Hoofdstructuur en maakt thans ook nog deels deel uit van het Gelders Natuurnetwerk. Wij hebben grote moeite met degradatie van dit gebied tot productiebos en kunnen daarmee niet Wij stellen voor om de bestemming natuur te handhaven

De vraag om een tuincentrum type 1 te vestigen aan de van Heemstraweg  zou wat ons betreft gehonoreerd moeten worden.
Er is bij type 1 sprake van een overdekt  WVO (winkel vloer oppervlak) van 500-2000 m2 en een niet overdekt WVO van 500-2500m2. Dit is beduidend ruimer dan de voorgestelde 2500m2.
Een uitbreiding van de vloeroppervlakte naar 3500m2 is niet in strijd met het tuincentrum type 1.
Wij stellen voor dit mogelijk te maken.
In het antwoord van de gemeente staat verder dat in de Structuurnota Tuincentra 2.0 een richtlijn is opgenomen voor passend te voeren assortiment ten behoeve van klein onderhoud.
Maar de conclusie dat elektrisch klein handgereedschap niet passend zou zijn, kunnen wij niet terug vinden.
Grasmaaien , een heg knippen, takken zagen bij boomonderhoud , blad blazen  passen naar onze opvattingen zeker bij klein onderhoud en passen dus ook in het tuincentrum type 1.
Wij stellen voor dit assortiment toe te laten.

Wij snappen dat het verkoop van vuurwerk niet wordt gezien als behorende tot het basisassortiment van een tuincentrum. Wij snappen het zelfs als dit gezegd zou worden over tuincentra van het type 2 en hoger hoewel daar verkoop van seizoensartikelen wordt toegestaan zoals een kerstmarkt. Het is voor ons maar de vraag of het verkoop van vuurwerk kan worden gezien als een seizoensartikel. De meest vreemdsoortige winkels mogen aan het einde van het jaar vuurwerk verkopen, mits zij aan de regels van opslag voldoen van het vuurwerkbesluit. Onze fractie is voorstander om het gebruik van consumentenvuurwerk te laten verdwijnen en dit over te laten gaan in binnen de gemeenten centraal afgeschoten siervuurwerk. Maar zolang als dit niet gerealiseerd is moeten ondernemers gelijke kansen krijgen, ook deze nieuwe onderneming als deze kan voldoen aan het vuurwerkbesluit. Wij menen dan ook dat een expliciet verbod hier niet past.

De uitbreiding van de mogelijkheden voor een tijdelijke woonunit ten behoeve van de mantelzorg vinden wij een goede ontwikkeling.

M.b.t. de afwijkingsmogelijkheid voor een niet-agrarisch bedrijf om tijdelijk voor een periode van 3 jaar een bedrijf op te starten in het buitengebied zijn wij niet tegen, het roept wel een paar vragen op:

- Wie gaat hierop toezien,
- hoe gaat dit gehandhaafd  worden,
- welke criteria gelden hiervoor.

In het collegeprogramma  is opgenomen dat rekening wordt gehouden met bijen en biobeheer bij het maaien en inrichten van bermen. In onze achterban hebben wij biologen, die adviseren om deze sympathieke doelstelling te halen; laat in de tijd maaien van de bermen en de bermen inzaaien met bloemen en kruidachtige gewassen de doelstelling kan worden behaald.  

 

Kleidepot.
Wij kunnen wel instemmen met het verplaatsen van het kleidepot, de voorwaarden waaronder worden in de volgende raadsvergadering besproken.

Dit betoog heeft Harrie Linthorst gehouden naar aanleiding van het bestemmingsplan buitengebied.
Tijdens een schorsing hebben we met twee ambtenaren van ruimtelijke ordening de regelgeving omtrent jachthutten en een productiebos nog nader bekeken.
Het blijkt dat in de regelgeving geen jachthutten zijn opgenomen,zodat er geen sprake is van het plaatsen daarvan.
Voor wat betreft de bestemming Bos of Natuur voor het bosje bij de Heersweg biedt de bestemming Bos striktere bescherming:voorzien in een bos met natuurwaarde.
Het wordt geen productiebos,omdat het onderdeel vormt van EHS.
Ons amendement om in een tuincentrum aan de van Heemstraweg de verkoop van (elektrisch)klein handtuingereedschap toe te staan,is door de coalitie verworpen.
Men is bang voor het oprekken van de regelgeving: zitmaaiers,kettingzagen etc.
Wat ons betreft kon dat door simpele handhaving voorkomen worden.

We hebben ingestemd met het bestemmingsplan buitengebied, omdat bovenstaande maar een klein onderdeel van het gehele plan uitmaakt.

De discussie over het kleidepot is uitgesteld,omdat Stichting goeie gronden bezwaar heeft gemaakt tegen een te korte voorbereidingstijd voor het RTG.
Wij konden ons daarin vinden.

 

Daarnaast hebben we vragen gesteld over de stand van zaken van de restschuldfinanciering: kopers van woningen op Tichellande konden hier gebruik van maken.
De bouwer van Wanrooy zou hierin ook een rol moeten hebben,want zij zijn medebelanghebbende.
Het blijkt dat er 0 aanvragen zijn geweest,dus de regeling heeft geen effect gehad totnogtoe.

 

De nota over huishoudelijke hulp:

Inwoners maken weinig gebruik van de mogelijkheid om tegen een bedrag van 6 euro een voucher te kopen om naast de geïndiceerde uren extra uren tegen dit bedrag in te kopen.
Mijn stelling: dat zou betekenen dat men tevreden is over de hoeveelheid huishoudelijke hulp.
Ik hoor in het Alzheimercafe en bij de WMO-raad ook andere verhalen.
De wethouder antwoordde dat het gemiddeld aantal uren per client 4,5 uur bedraagt.In WMW is het criterium een schoon en leefbaar huis. Wel een verschil, maar dit punt blijft onze aandacht vragen.
Het geld wat niet besteed wordt, komt wel in de WMO-pot terug.
De rol van de zorgbrigade bij allerlei vormen van ondersteuning is voor ons een onduidelijk punt.
De wethouder beloofde daarop voor de zomer terug te komen.

Een drietal leden van SMW hebben de raadsvergadering bijgewoond.
Het gebrek aan debat viel hun op.
Op 31 maart is er een raadsvergadering in WMW, wij gaan op tegenbezoek. Benieuwd !