Bijzondere Raadsvergadering met Commissaris van de Koning

Posted on Updated on

Sterk bestuur:
Een sterke stad is gebaat bij sterke ommelanden. Daar wordt hier  aan gewerkt.
Druten is op ambtelijk niveau de samenwerking met Wijchen verder vorm aan het geven.
Zolang wij niets horen, interpreteer ik dat als: goede ontwikkeling, ga zo door.
Wat wij daarnaast een natuurlijke ontwikkeling zouden vinden is het toetreden van West Maas en Waal tot deze samenwerking.
Met name Druten en WMW zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden op geografisch en sociologisch gebied.
In dit verband zeg ik: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Ambtelijk heeft de organisatie van WMW ook hun zorg uitgesproken over de kwaliteit en de kwetsbaarheid van de eigen organisatie
De financiële consequenties in het kader van uittredingsvergoedingen zijn al eens aan de orde geweest.
Een economisch sterk Druten is van belang voor de gemeente zelf, maar ook voor de regio.
Welke rol ligt er voor de provincie op dit onderwerp?

De CvK deelt onze mening dat regionale samenwerking noodzakelijk is om de kwaliteit van het voorzieningenniveau op peil te houden.
Gemeentes die daar niet voor voelen, zullen achterblijven in ontwikkeling.
Deze muurbloempjes zullen in het vervolg op de notitie Sterk Bestuur wel deze verantwoordelijkheid worden gewezen.

De mobiliteit vanuit Druten staat onder druk.
De ochtend-en avondspits op de N322 zijn daar een voorbeeld van.
Niet alleen de verbinding met de A 50 en de A73 maar ook richting Tiel
met de aansluiting op de A15 weet ik uit eigen ervaring.
Het openbaar vervoer biedt geen oplossing, het snelnet wordt al maximaal gebruikt en is onderdeel van dezelfde file.
Als gemeente is het economisch van groot belang dat je goed bereikbaar bent, niet alleen voor bedrijven en werkgelegenheid,maar ook voor toerisme.
Dat raakt rechtstreeks de leefbaarheid van onze gemeente en regio.
Met de ligging van Druten is niets mis, centraal in het Land van Maas en Waal en vanuit Utrecht, Den Bosch ,Eindhoven gemakkelijk te bereiken.
Een analyse van de knelpunten is nodig om tot een oplossing te komen.
Daarbij zullen  wat ons betreft zeker ook de effecten voor het  milieu meegenomen moeten worden.

De CvK  geeft aan dat het probleem wordt onderkend. Er wordt bij voorkeur geen extra asfalt aangelegd.
Een onderzoek door Rijkswaterstaat hoort tot de mogelijkheden, echter het budget voor infrastructuur is al belegd.
Ook hier ligt een opgave voor het college om gezamenlijk dit knelpunt op de provinciale agenda te krijgen.

Opvang vluchtelingen en statushouders:
Het huisvestingsvraagstuk van vluchtelingen is in Druten in twee delen opgeknipt: noodopvang en huisvesting van statushouders.
1.  De noodopvang waarbij het COA het getal van 500 aanhoudt. Het aanbod voor opvang van 100-150 vluchtelingen in en door de gemeente Druten is daardoor niet gehonoreerd. Overigens zijn er nu voorbeelden (Boxtel) waar gepleit wordt voor kleinschaliger opvang.
2.  Bovenstaande is voor Druten reden om te kijken naar huisvesting van statushouders.
De taakstelling is tot 2015 helemaal ingevuld.
In 2016 is de prognose dat de taakstelling voor huisvesting uit gaat komen op ongeveer 88 statushouders.
De komende jaren zal dat getal niet veranderen is de verwachting. Het bericht dat de opvang in Heumensoord nu al afgebouwd gaat worden tot 01-06.
Druten wil graag haar bijdrage leveren aan het vraagstuk omtrent de huisvesting statushouders.
Dat betekent er een extra woningcontingent van 25 sociale huurwoningen nodig is om een groter aantal statushouders te huisvesten en verdringing te voorkomen.
Dat is nodig om de een groter aantal  statushouders in 2016  te huisvesten en verdringing te voorkomen.

De woningcorporatie Standvast en de gemeente achten uitbreiding van het contingent noodzakelijk om aan de veranderde vraag naar huurwoningen te voldoen.
Dat is belangrijk om draagvlak bij de bevolking te creëren en te behouden en solidariteit te tonen met alle andere woningzoekenden(her)starters, doorstromers, jeugd, cliënten van het RIBW.

Er is ook een ook een economisch belang: werkgelegenheid in de woningbouw en toeleveringsbedrijven, meer klanten voor de winkels, meer leerlingen op scholen, meer leden voor de voetbalclub, turnclub, schaakclub etc.

Spreiding van statushouders over de verschillende dorpen zal krimp tegengaan.
Dat is goed voor het voorzieningenniveau en de leefbaarheid.
Het bestuursakkoord dat afgesloten is tussen VNG en gemeenten voorziet in een afspraak om de halfjaarlijkse taakstelling te behalen.
De gemeente Druten wil graag aan die taakstelling voldoen en vraagt daarbij wel de hulp en steun van de provincie.

De CvK heeft als richtpunt aangegeven dat iedere gemeente  300 opvangplekken voor vluchtelingen zou moeten zoeken.
Wij hebben benadrukt dat verdringing bij sociale huurwoningen voorkomen moet worden.
Ik heb een ja, tenzij gehoord op mijn vraag of er 25 extra huurwoningen per jaar gebouwd mogen worden.
De krant spreekt van nee.
Wordt ongetwijfeld vervolgd.