Algemene beschouwingen begroting 2016

Posted on Updated on

Voorzitter,

Allereerst onze waardering voor het ambtelijk apparaat en uw college voor het vele werk verricht aan deze begroting.

Er zijn wel enkele punten waar we bij de behandeling van de begroting even bij stil willen staan. Uiteraard spiegelen wij het een en ander aan het collegeprogramma, want dat zijn toch de hoofdlijnen van beleid waar u met uw college op inzet.
Bij de behandeling van dit programma hebben wij op diverse punten kritiek gehad in tegenstelling tot de overige raadsleden die het vlugschrift gebenedijd omarmden. Overigens zijn wij ook constructief. Wij steunen het college bij voorstellen die ook onze goedkeuring kunnen wegdragen zonder dat wij op iedere slak zout leggen en wij komen met voorstellen.

Over het feit dat wij aan collegevoorstellen steun verlenen wordt in de raad geen woord vuilgemaakt. Maar voorstellen van onze kant, ook als het college daar brood in ziet en er zelfs een fractie is die daar lovende woorden voor heeft, wordt naar de prullenbak verwezen. Toch lezen wij in het collegeprogramma dat de college-ondersteunende partijen een duurzaam Druten willen. Sterker nog, zeer recent stelt de fractie van de samenwerkende dorpslijsten vragen aan het college waarbij gevraagd wordt om duurzame maatregelen bij sportverenigingen te stimuleren. U zult het ons, voorzitter, vast niet kwalijk nemen dat wij hier geen touw aan vast kunnen knopen. ……………………

Voorzitter, nu we toch al in de hoek zitten van gezondheid en milieu nog enkele opmerkingen over dit beleidsgebied. Wij willen het college complimenteren met van het collegeprogramma afwijkende voorstel om niet alleen in Puiflijk en Horssen ‘omgekeerd afval in te zamelen, maar dit ook in Druten te gaan doen. In het bijzonder gaat dit compliment uit naar wethouder Lepoutre. Voor de verkiezingen wierp hij dit idee ver van zich.
Dorpslijst Druten presteerde het vervolgens om in het collegeprogramma om alleen maar Horssen en Afferden op te nemen en af te zien van Druten.
Tot en met de toezending van de begroting 2016 was dit feitelijk het standpunt. Maar toen de inkt van de begroting nog niet droog was bereikte ons het bericht dat ook Druten hierbij betrokken wordt. Wel erg rommelig allemaal en wij zijn dan ook erg benieuwd of de fractie van dorpslijst Druten daadwerkelijk hun bezwaren laat varen en ook achter deze verstandige keuze staat.

Gelukkig hebben we gezien dat er ook zomaar punten van zorg die we hebben bij het collegeprogramma, worden weggenomen. De huisartsenpost op Kerkeland is gelukkig van de baan. We hebben bij het CWZ in Nijmegen een zeer hoogwaardige huisartsenpost met in een en dezelfde ruimte toegang tot de apotheek en ziekenhuis. Deze blijft nu gelukkig behouden voor onze inwoners.

Tijdens het RTG werd ook maar eens duidelijk hoe stevig en oprecht de beleidsvoornemens zijn die in het collegeprogramma zijn neergelegd. Daarin staat onder meer dat “we geen chemische bestrijdingsmiddelen meer gebruiken voor het bestrijden van onkruid”. O ja, er staat ook nog bij vanaf 1 januari 2015. Dat was een echt milieuvriendelijk voornemen, maar niet ingegeven door de overtuiging dat het bestandsdeel glyfosaat, onder meer in het door gemeenten meest gebruikte bestrijdingsmiddel onder andere in roundup, zeer schadelijk is voor mens en milieu. Nee, verwacht werd dat glyfosaat verboden zou gaan worden. Dan is het heel gemakkelijk om te zeggen dat je er mee stopt, terwijl de werkelijkheid is dat de wetgever zegt dat je moet stoppen. Dat kunnen wij bepaald niet als een stevig beleidsvoornemen zien. Dat is meeliften op een ander, in dit geval de wetgever, en jezelf op de borst slaan.
In 2015 is gewoon het gif in onze woonwijken gespoten ondanks de fraaie beloften in het collegeprogramma. Wij zien hierin weinig echte intentie om het milieu en daarmee ook mensen te beschermen tegen de effecten van deze agressieve stoffen.

Het streven naar één gemeente Maas & Waal ondersteunen wij.
Die gemeentelijke samenwerking staat wel voor 50.000 euro in de notitie Balans tussen ambitie en formatie.
Op korte termijn wordt een aantal zaken in gang gezet:welke zaken,door wie en hoe.
Daar wil ik graag een reactie op.
De notitie beschrijft een aantal personele knelpunten.
Voor Akkoord is duidelijk dat de voorgestelde maatregelen nodig zijn om als gemeentelijke organisatie toegerust te zijn voor de toekomst.

In de Gelderlander van 21-10 staat een overzicht van de denkrichting van de gemeentes. In Druten 15-2 met daarbij de aantekening dat Akkoord voorstander is.
Weer een bewijs dat er goed geluisterd is naar ons.
Bijna 14.000 mensen met een verblijfsvergunning verblijven nu in AZC’s.

Momenteel komen dagelijks honderden vluchtelingen vanuit oorlogsgebieden zoals Syrië naar Nederland. We hebben als overheid en samenleving een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid in de opvang van vluchtelingen. Steeds meer gemeenten zorgen al voor opvang. De VNG doet een oproep aan álle gemeenten om mee te werken.
Gemeenten kunnen dat het beste doen door te zorgen voor een versnelde huisvesting van statushouders (vluchtelingen die al een verblijfsvergunning hebben). Veel statushouders verblijven nu namelijk nog in asielzoekerscentra en houden daarmee plekken bezet voor nieuwe vluchtelingen.
Mogelijkheden voor deze versnelde huisvesting zijn bijvoorbeeld sociale huurwoningen, meerdere mensen in één woning, containerwoningen en aangepaste kantoorpanden. De bedoeling is wel verdringing van mensen die al op de wachtlijst voor een sociale huurwoning stonden, zoveel mogelijk te voorkomen.
De taakstelling was 31 voor 2015.
En de taakstelling voor 2016 wordt mogelijk 50.
Hoe wordt de huisvesting van statushouders door het college opgepakt?
In de gemeente Druten kunnen er in Druten-Oost, Druten- West en Afferden nog sociale huurwoningen gebouwd worden. Dat is een oplossing voor de lange termijn.
De VNG roept alle gemeentes op om op korte termijn voor huisvesting te zorgen en geeft een aantal voorbeelden waar vluchtelingen nog meer opgevangen kunnen worden:
Bed and breakfasts, verbouwde kantoorpanden.
Voor Druten zou de Dijk provisorisch verbouwd kunnen worden. Komt daar eindelijk ook bestemming voor.
Dan heeft de gemeente tijd om sociale woningbouw te regelen voor de langere termijn. De rentelasten voor de braakliggende bouwgronden gaan dan omlaag,
een win-win situatie.
Motie?

Veiligheid: Druten is absoluut veilig.
Opmerkelijk feit: de boa’s hebben in 2014 1 hondenuitlater op de bon geslingerd en in 2015 nog niemand. En toch blijft hondenpoep een hot item .
Hondenpoep op stoepen en wandelpaden staat nog steeds hoog op het ergernislijstje van de inwoners.
Blijkbaar kunnen boa’s,straatcoaches en leefbaarheidssurveillanten daar weinig aan veranderen.
Dus worden er extra boa’s ingezet. Ik heb nog nooit een boa op hondenuitlaattijden bij mij in de buurt gezien. Maar dat gaat nu zeker veranderen…
In het collegeprogramma zijn drie knelpunten genoemd die geprioriteerd zijn om aan te pakken.

1. Voetganger- en rolstoelvriendelijker maken Hogestraat
2. Nieuwe ontsluitingsweg Hoekgraaf Deest en
3. Vervanging deel van de Noordzuid

We kunnen concluderen dat de prioritering niet in acht is genomen omdat de verharding van een deel van de Noordzuid naar de tweede plaats is opgeschoven. Gezien de wat moeilijke constructie waarbij moet worden opgetrokken met onze buurgemeente kunnen wij hier wel enig begrip voor hebben. Afspraak is dan immers afspraak. Maar wij meenden dat er een soort van einddatum lag van 31 december van dit jaar. Wij horen graag hoe dat nu feitelijk zit zeker nu we onlangs in de Gelderlander een uitspraak van wethouder Lepoutre mochten lezen en ik citeer: “Die weg is van hen.” Maar welk gedeelte van de weg is van Druten en wat gaat daar dan gebeuren? We wachten het antwoord van het college af.

Voorzitter, u begrijpt dat wij ook graag meer duidelijkheid wensen over de tweede prioriteit die is doorgeschoven naar de derde prioriteit, de Hoekgraaf te Deest. Van de Hogestraat en Noordzuid zijn al jaren financiële ramingen bekend. Van de Hoekgraaf weten wij dat niet of wij hebben dat in ieder geval niet kunnen vinden. Nu het de laatste prioriteit is in het collegeprogramma welke nog gerealiseerd moet worden, lijkt het mij goed om de raad ook weet over welke raming we spreken. Dat er sprake is van een prioriteit om deze weg te realiseren staat buiten kijf. De coalitiepartijen hebben dat in het collegeprogramma geschreven en wij staan daar volledig achter. Raadsbreed dus. Wij zien graag een raming zodat we beter weten waarover we praten en de visie van het college om deze prioriteit gerealiseerd te krijgen.
Westerhout Zuid
Om de exploitatie van het bedrijventerrein gunstig te beïnvloeden komen de jaarlijkse lasten van dat project ten laste van de algemene dienst.
Ik noem dat creatief boekhouden.Er gebeurt namelijk helemaal niets daar.
Maar er komt maximale en hoge prioriteit. Maar wat betekent dat:
Welk plan van aanpak ligt er?
Worden de grondprijzen verlaagd?
Het zou goed zijn als het college een plan had,gezien het risico voor het weerstandsvermogen een zaak van college en raad.
Wel heb ik begrepen dat het bedrijf dat de WKO-opslag heeft opgezet,zo langzamerhand ongeduldig wordt.

Eindeloos procederen rond Excluton.
De dwangsommen die zijn opgelegd aan Excluton,wanneer gaan die in en wat levert het op?
Excluton gaat rivierverruimende maatregelen nemen middels een nevengeul.
Betekent dat weer een nieuw bestemmingsplan of gaan we door op de bekende voet: beetje oprekken,beetje legaliseren,beetje procederen. Graag een reactie van het college.
De gemeente beweegt wel mee. Als Excluton vraagt te springen,is het antwoord van de gemeente hoe hoog?

Scholing en vorming:
Re-integranten gaan leerlingen van het speciaal onderwijs begeleiden om zelfstandig te leren reizen. Een voorwaarde lijkt ons dan een verklaring omtrent gedrag.

Welzijn en cultuur:
Wij zien met belangstelling uit naar de plannen voor de sporthal op de Heuvel. Het definitieve besluit van het burgerinitiatief verandert niets aan het feit dat er geen geld beschikbaar is. Zijn er investeerders om dit plan vlot te trekken?
We zijn ook benieuwd naar de beslissing over het heffen van OZB voor kunstgras. SCP heeft met deze kennis toch het risico genomen en een kunstgrasveld aangelegd..
Wanneer komt hier eindelijk uitsluitsel over?

Er komt een raadgevend referendum over de rechtmatigheid van het associatieverdrag met Oekraïne. Een hele mondvol.
Kosten verkiezingen in 2014: 113.00 euro,begroot in 2015 36.000 euro.
Nu geen bedrag opgenomen .Hoe wordt dat georganiseerd en wat gaat dit referendum kosten?
Kan het beperkt worden tot minder stembureaus bijvoorbeeld?
Sociaal domein;werk,zorg en inkomen

Voor 2016 is het budget bijna 6 miljoen euro :2,5 miljoen voor WMO en 3,2 voor Jeugdzorg.
De integratie-uitkering sociaal domein bedraagt totaal 8,5 miljoen.

Tijdens de bijeenkomst van 28 september in Nijmegen werd duidelijk tegen welke ict-problemen er spelen,waardoor het lastig wordt te beoordelen of de budgetten voor WMO en Jeugdzorg toereikend zijn. Jammer dat de belangstelling vanuit Druten voor dit soort bijeenkomsten minimaal is.
De focus in2015 in Druten heeft nadrukkelijk gelegen op invoeren van een nieuwe werkwijze. Uitgangspunt is om bestaande en nieuwe cliënten daar zo min mogelijk hinder van te laten ondervinden.
2015 is een overgangsjaar, in 2016 zullen herindicaties en veranderingen van beleid steeds meer merkbaar worden voor de inwoners van Druten.
Het gaat niet alleen om geld:Een klanttevredenheidsonderzoek zal naast de financiën, een belangrijk middel zijn om de kwaliteit van de geleverde zorg te toetsen.
Organisaties die jeugdhulp bieden moeten inkrimpen,kennis vloeit daardoor weg,kleine zorgaanbieders proberen in die gaten te springen terwijl ze hier geen ervaring mee hebben.
Een soortgelijke beweging was en is ook bij de huishoudelijke hulp aan de hand .
De informatienota voorziet in een verandering halverwege volgend jaar: ook een schoon en leefbaar huis als uitgangspunt?
De samenwerkende Dorpslijsten hebben in de VJN al 275.000 euro vanuit het sociaal domein naar de algemene reserves laten overboeken.
Beetje voorbarig,gezien het bovenstaande.
Algemene inkomsten en uitgaven
Dat het weerstandsvermogen in orde is,is geen wonder vanwege de financiële injectie voor Druten-Oost. Dat zou er nog bij moeten komen.
Volgende hangijzer is Westerhout zoals wij dat beoordelen.

Dat brengt mij op de solvabiliteit: het aandeel van het eigen vermogen in het totaal vermogen.
Bij 50% of meer eigen vermogen is de solvabiliteit voldoende op niveau. In Druten is dat percentage voor 2015 15% en voor 2016 14%.
Ik wil van de wethouder weten hoe hij de solvabiliteit naar in ieder geval een matig niveau van 30 % denkt te krijgen.
In het raadsbesluit staat:Mandaat verlenen aan het college van B&W ad euro.500.000 in het kader van actieve grondpolitiek om grond aan te kopen.
Akkoord’94 wil dat anders invullen:dit kan onder geheimhouding als consultatie naar fractievoorzitters.
Bij een dwingende noodzaak om onmiddellijk te handelen kan onder deze voorwaarde het mandaat blijven bestaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>