Voorjaarsnota 2015

Posted on Updated on

Voorzitter,
De VJN geeft een actueel beeld van de huidige situatie.

Dank en waardering voor de wijze waarop VJN, hoewel iets later, en jaarrekening zijn gepresenteerd.

Vorig jaar heb ik al de vraag gesteld:
Hoe lang houdt Druten dit nog vol?

Nu blijkt dat er met nog een tegenvaller van 450.000 euro op de algemene uitkering weinig meer te kiezen valt.

Het is bekend dat de wethouder van financiën de publiciteit liever schuwt dan zoekt.
Toch las ik vorige week in de Gelderlander 4 opmerkelijke feiten uit zijn mond:

  1. er kan niet lopend het jaar worden teruggekomen op toezeggingen, bijv. subsidies
  2. er blijft geen geld over voor bijv. het Trefpunt of de OZB zou verhoogd moeten worden
  3. Herindeling is kwantitatief, kwalitatief en financieel een noodzaak
  4. door het huidige accres-systeem wordt het bijna ondoenlijk de lopende begroting op orde te houden.

Als deze opsomming onvolledig of niet juist is,hoor ik dat graag.
Ik ben benieuwd welke consequenties het college daaruit trekt.

Wat blijft erover van de grensverleggende plannen in het collegeprogramma?

Welke keuzes worden er gemaakt?
Het wensenlijstje wordt niet korter: met Trefpunt Deest als oude,nieuwe wens.

Ik heb wel wat ideeën waardoor de financiën iets gunstiger worden,zonder kwaliteitsverlies:
Het budget wijkwethouders  kan geschrapt worden.

Voor wat betreft de invulling van de parkeerplaats bij De Dijk, 50.000 euro voor het aanleggen van parkeerplaatsen: niet meer beschikbaar houden.
Er ligt een parkeerterrein bij de sporthal, er ligt een nieuw parkeerterrein bij supermarkt Plus. Lijkt me voldoende om indien nodig daar naar uit te wijken.

Wat te doen met het resterend budget van €133.000 van de Koekoek? De aanpassingen zijn gedaan, wat moet er verder nog gebeuren

Werkbedrijf, integratie Breed

Het boekenonderzoek loopt, onduidelijk wat dat gaat opleveren.

Ook hier is het belangrijk op financiën te sturen,maar we moeten niet vergeten dat het over mensen gaat.
De verleiding is groot in getallen en aantallen te denken.
Maar bijvoorbeeld de medewerker van Breed die nu vanuit Dar zijn werk doet in de groenvoorziening ervaart dat al als een grote overgang.
En er zal altijd een categorie blijven die afhankelijk is van een andere vorm van dagbesteding.
Daar moeten we solidair mee zijn, ook als de consequentie is dat het geld kost.
Dat is nooit anders geweest en dat kan ook niet anders.

Wel een idee:

Ik heb op werkbezoek bij Breed gezien dat oude logboeken van schepen werden gedigitaliseerd door medewerkers van Breed. Het zou een oplossing kunnen zijn voor het probleem van de verzuring van Drutense papieren .

Benieuwd ben ik naar het project  Vogelensangh. De tijd dringt…..
Wonderlijk dat er geld klaarligt en er misschien geen gebruik van wordt gemaakt.
Te enthousiast ingestoken?

Ik maak me zorgen om de ambtelijke situatie:
De knelpunten zoals die op blz.13 in VJN staan beschreven schetsen een beeld van organisatie in beweging,waarbij  er veel wordt gevergd van medewerkers.
Als Druten de blik naar buiten wil blijven richten, de kwaliteit op orde wil houden ,zal dat geld blijven kosten.
Als dit proces stokt, kan dat ook consequenties hebben voor de verkering met buurtgemeenten. En zoals gezegd:
de wethouder heeft al aangegeven dat samenwerking c.q. herindeling een must is om het hoofd boven water te houden.

Voor wat betreft de beveiliging van de receptiebalie: een veilige werkplek staat buiten kijf.
Op onze vraag of de politie daar financieel of anderszins ondersteunend kan zijn,is het antwoord nee.
Bestaat de mogelijkheid om hier gemeentelijke handhavers in te zetten? Zij worden toch getraind om mensen aan te spreken op hun gedrag.
Ik ben nl. bang dat alleen het verbouwen van de receptie het probleem niet gaat oplossen. Klanten met  kwade bedoelingen zullen altijd een manier vinden om door intimiderend gedrag hun zin door te drijven.

Valbeveiliging buitenonderhoud schoolgebouwen.

(Octopus, St. Victor, Geerke, Klosterhufke,  De Appelhof,.)

Een kostenpost van 55.000 euro, De Dijk en de Kom een investering van 54.000 euro. Het laatste zie ik overigens niet terug in de tabel voor-en nadelen van blz.24 en 25 .
Een ouder VNG artikel zegt hierover:

Wel kan het leiden tot kosten in de uitvoering van die onderwijshuisvestingsvoorzieningen waarbij op hoogte moet worden gewerkt, zoals bijvoorbeeld nieuwbouw, uitbreiding of onderhoud zoals bepaald in de onderwijshuisvestingsverordening. Bij voorzieningen die op basis van normbedragen worden betaald, zullen deze kosten uit het normbedrag moeten worden bestreden. Bij voorzieningen die op basis van werkelijke kosten worden vergoed, zullen deze kosten door middel van een raming / offerte inzichtelijk moeten worden gemaakt.

Het bovenstaande laat onverlet dat hierover tussen gemeente en schoolbesturen op lokaal niveau andere afspraken kunnen worden gemaakt.

Ik weet niet of de regeling inmiddels wijzigingen heeft ondergaan en/of welke  afspraken er zijn met het schoolbestuur.
Deze extra kosten moeten op de een of andere wijze waarschijnlijk ook in de uitkering van het Rijk zitten. De kapitaalslasten zouden dan ook gedekt moeten zijn door de uitkering van het Rijk. Hoe zit dit precies?
En de voorzieningen  kunnen toch bij de verbouwing van de Appelhof in een keer meegenomen worden….

2015 is een overgangsjaar voor wat betreft de transities.

De cijfers zijn niet beschikbaar, er valt dus nog niets te zeggen over de financiële stand van zaken.
De toezegging is dat in het derde kwartaal de cijfers wel bekend zijn?
Daarnaast wil ik dan weten:
Zijn de PGB-problemen opgelost, wat zijn de ervaringen met het Sociaal Team, hoe verlopen de keukentafelgesprekken, hoe staat het met de herindicaties.

Leefbaarheid, Burgerparticipatie .

In dit verband wil ik het project FIER onder de aandacht brengen.
Fier koppelt mensen met dementie als vrijwilliger aan mensen en organisaties,die hun specifieke talent nodig hebben.
Dementie gaat steeds meer mensen treffen.
In het Alzheimercafé hoor en zie ik voorbeelden van wat dit betekent voor de betrokkene  zelf,maar ook voor hun omgeving.
Dit zou als project dagbesteding  bij de Stichting VoorMekaar ondergebracht kunnen worden. Er is nog een bedrag van 14.150 euro beschikbaar.

Maar voorzitter,
Het meest benieuwd was en ben ik naar de voorstellen van het college.

Wat zijn de voorstellen om de tegenvaller van 452.000 euro  in de min op te vangen?

Zit er een bedrag van bijna twee miljoen als vrij aanwendbaar  in de spaarpot,wordt er gesnoept uit de spaarpot en wat voor gevolgen heeft dat?
Worden er incidentele of structurele keuzes gemaakt om de tegenvallers op te vangen?
Een geleidelijke verrekening in de komende jaren is het antwoord.

In tijden van bezuinigingen is het zaak te zoeken naar  oplossingen met aandacht voor de gevolgen voor de burger,niet alleen op financieel,materieel gebied maar ook op het terrein van  welzijn,cultuur en milieu:het immateriële gebied.
Voortschrijdend inzicht wil ik ook nog wel eens helpen.

One thought on “Voorjaarsnota 2015

    http://www./ said:
    9 augustus 2016 at 01:14

    Hey, that’s powerful. Thanks for the news.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>