Raadsvergaderingen

Voorjaarsnota in gemeenteraadsvergadering van 30 juni

Posted on Updated on

In de gemeenteraadsvergadering van Druten stond 30 juni de voorjaarsnota op het programma.
We hebben ons sterk gemaakt voor de beveiliging van de publieksbalie, waarbij we een voorstel hebben geformuleerd om te komen tot een plan hoe dat het beste kan worden gedaan.
Dat kon echter geen genade vinden in de ogen van de rest van de raad.
Blijkbaar doet de veiligheid van de medewerkers bij de publieksbalie er niet toe voor de coalitiepartijen.
Wat er wel toe doet zijn de zaken die voor dorp-en dorpskernen van belang zijn; zeker niet onredelijk,maar het zou van voortschrijdend inzicht getuigen als men ook een hoger en gezamenlijk doel als veiligheid voor de medewerkers zou willen nastreven.
Daarnaast hebben we onze zorg uitgesproken over de ontwikkelingen met de klankbordgroep in de Hogestraat.
Er zijn verschillende belangen: onze oproep om toch vooral met bewoners, winkelend publiek en ondernemers in gesprek te blijven en daardoor tot een voor iedereen aanvaardbare oplossing te komen, viel niet in goede aarde.
Ik ben bang dat dit een gemiste kans betekent, waardoor bij de inwoners het vertrouwen in de politiek niet zal toenemen.
De financiën zijn op orde, maar dat vinden wij geen doel op zich.
Eerst de inhoud:wat willen we bereiken, waarom willen we dat en hoe willen we dat.
Deze keuzes zijn leidend voor de financiële afwegingen.
Helaas staat Sociaal Maas en Waal alleen bij het hanteren van deze volgorde.
Jammer voor de bouw van sociale huurwoningen, duurzaamheid en energietransitie, de Hogestraat.
Onze inbreng vindt u in de bijlage. >>>>>>>> Read the rest of this entry »

Raadsvergadering donderdag 2 juni

Posted on Updated on

In de raadsvergadering van 2 juni 2016 is Akkoord’94 (waarschijnlijk voor de laatste keer onder deze naam) op twee agendapunten ingegaan:

 1. Het beeldkwaliteitsplan voor Westerhout-Zuid. Het betoog van Harrie Linthorst kunt u lezen in de bijlage.
  Belangrijk voor ons was dat niet alleen de nieuwe bedrijven,maar ook de bestaande bedrijven aandacht moeten hebben voor een verzorgd aanzien met name vanaf de van Heemstraweg en verrommeling moet worden voorkomen.
  De wethouder heeft toegezegd dat de situatie door middel van scans in kaart wordt gebracht,in gespreken met bedrijven wordt gewezen op het belang van een nette,opgeruimde uitstraling.
  We wachten de uitkomst van de scans af,komt terug in een RTG.
  De verkoop van (kleinere)kavels wordt in gang gezet. Een sales-event voor het zomerreces zou aan de verkoop bij moeten dragen.
  Bijlage van Harrie hierover <<<<<<<
 2. Veilig Thuis:
  Wij zijn ingegaan op de ontstane situatie,waarbij door hulpvragers forse risico’s zijn gelopen.
  In de bijlage vindt u onze bijdrage over dit onderwerp.
  De motie die wij hebben ingediend met de vraag welke lessen uit het verleden getrokken kunnen worden om in de toekomst het werk naar behoren uit te voeren,wordt door de wethouder in het algemeen bestuur aan de orde gesteld.
  Het rapport daarover wordt aan de gemeenteraad beschikbaar gesteld.
  De raad heeft unaniem ingestemd met de motie.
  Bijlage van Dini over Veilig Thuis met de Motie <<<<<<

Kleidepot Deest

Posted on Updated on

Mijnheer de voorzitter,

Wij hebben kennis genomen van uw voorstel en de bijlagen. Onze conclusie is dat de aanleg van het kleidepot in meerdere opzichten een verbetering is ten opzichte van de huidige situatie. Er worden namelijk enkele belangrijke winstpunten geboekt.

Op de eerste plaats verdwijnt het kleidepot uit de Afferdensche en Deestsche waarden. Dit gebied is een Natura 2000 gebied en daarin past een kleidepot natuurlijk niet. Met het verplaatsen van het kleidepot is er bovendien sprake van een afname van de vervoersbewegingen van het vrachtverkeer belast met de kleitransporten in het dorp Deest. Het dorp Deest wordt al zwaarbelast door vrachtverkeer door het aanwezige industrieterrein en iedere afname valt toe te juichen omdat dergelijke situaties niet meer van deze tijd zijn.

Nu rijden de vrachtwagens bij het aanvullen van het kleidepot over de gehele Vriezeweg naar de Waalbandijk en via de (smalle) Waalbandijk naar het kleidepot in de uiterwaarden en via dezelfde weg wordt teruggereden. ………. Read the rest of this entry »

Reactie n.a.v. raadsvergadering don. 21 april

Posted on Updated on

In het RTG van 14 april werd duidelijk hoe de Drutense bevolking betrokken is bij het onderwerp vluchtelingenopvang.
De insprekers hebben allemaal hun gedachten en gevoelens bij dit onderwerp kunnen en mogen verwoorden.
Dat hoort ook zo in een open en tolerante samenleving.
Wij vinden dat gewoon, maar dat is zeker niet overal in de wereld het geval.

In de gemeenteraadsvergadering van 21 april is eindelijk gesproken over vluchtelingenopvang.
Akkoord’94 pleitte voor opvang van100-150 vluchtelingen en daarnaast extra huisvesting voor statushouders.
De coalitie maakt zich de meeste zorgen over de financiële consequenties van de opvang.
Wij vinden dat van secundair belang; waar mensen vanuit een oorlogssituatie een veilig onderkomen nodig hebben moet er op de eerste plaats vanuit menselijkheid, betrokkenheid en solidariteit geredeneerd worden.
De Dijk en het pand van Romijnders in Horssen gaan door het college onderzocht worden als mogelijke opvangplaatsen.
Voor de plaatsing van extra statushouders was de coalitie evenmin positief.