Partij2

Brief aan B&W t.a.v. bermbeleid.

Posted on Updated on

Aan het college van B&W
Gemeente Druten
Druten,03-09-2016

Geacht college,

Sociaal Maas en Waal wil uw aandacht vestigen op de gevolgen van het huidige maaibeleid.

In het coalitieprogramma staat:
Bij het maaien en inrichten van bermen en gazons houden we rekening met bijen en biobeheer.
En: middels extensief maaibeheer houden we rekening met bijen.

Maar er staat ook:
Wij staan voor een openbare ruimte waar het goed is te leven,te verkeren en te recreƫren. Wij brengen het openbare groen letterlijk in beeld en bepalen welke vorm,hoeveelheid en kwaliteitsniveau wenselijk is.
Interessant is dat het huidige beleid niet wordt ondersteund door een nota,notitie of een ander beleidsstuk.
Er ligt alleen een Groenbeleidsplan uit 2004.

Het huidige beleid veroorzaakt ergernis en onbegrip bij bewoners.
Signalen die bijvoorbeeld de Koekoek in Druten-Zuid betreffen,maar ook vanuit Horssen komen klachten.
Inwoners klagen steen en been over het hoge gras op grasvelden waar ook kinderen spelen c.q. speelden.
Onkruidzaden waaien over en komen terecht in de tuinen. Het onkruid tussen tegels van trottoirs en de stenen van wegen neemt zienderogen toe en de representativiteit van een wijk neemt zienderogen af.
Stroken groen waar alleen distels,paardenbloemen en brandnetels groeien zijn zeker geen visitekaartje voor een gemeente die met gemaaide bermen,gesnoeide struiken en geschoffelde plantsoenen zo trots de Vierdaagse binnen haalde.

Sociaal Maas en Waal stelt vast dat half of niet maaien niet bijdraagt aan een wenselijk kwaliteitsniveau.

De term bijenbeheer wordt ten onrechte gebruikt om dit maaibeleid te rechtvaardigen. Bijen vliegen niet op brandnetels.

  1. Vragen:
    Is het college op de hoogte van de resultaten van het huidige beleid?
  2. Vindt het college dat deze wijze van gemeentelijk onderhoud de burger uitnodigt om zorg te dragen voor de eigen woonomgeving?
  3. Kan het college in kaart brengen hoe het wil omgaan met de explosieve groei van onkruid op trottoirs en wegen?
  4. Wat is volgens uw college een wenselijk kwaliteitsniveau en welke acties worden ondernomen om dit niveau te bereiken?

In afwachting van uw reactie,

namens Sociaal Maas en Waal afd. Druten,

Dini Uitdehaag
Harrie Linthorst