Laatste nieuws fractie Druten

Posted on Updated on

Zie nieuws op “Nieuws Druten – rubriek” op Sociaalmaasenwaal website.
Even wachten en je wordt doorverbonden.

Functie van Wethouder

Posted on Updated on

Beste leden,

De fractie Druten van SMeW heeft de mogelijkheid te baat hebben genomen om een kandidaat naar voren te schuiven voor de functie van wethouder.
Donderdag in de raadsvergadering staat de benoeming op de agenda.

Zie bijgaande brief.

Het bestuur.

Brief aan B&W t.a.v. bermbeleid.

Posted on Updated on

Aan het college van B&W
Gemeente Druten
Druten,03-09-2016

Geacht college,

Sociaal Maas en Waal wil uw aandacht vestigen op de gevolgen van het huidige maaibeleid.

In het coalitieprogramma staat:
Bij het maaien en inrichten van bermen en gazons houden we rekening met bijen en biobeheer.
En: middels extensief maaibeheer houden we rekening met bijen.

Maar er staat ook:
Wij staan voor een openbare ruimte waar het goed is te leven,te verkeren en te recreëren. Wij brengen het openbare groen letterlijk in beeld en bepalen welke vorm,hoeveelheid en kwaliteitsniveau wenselijk is.
Interessant is dat het huidige beleid niet wordt ondersteund door een nota,notitie of een ander beleidsstuk.
Er ligt alleen een Groenbeleidsplan uit 2004.

Het huidige beleid veroorzaakt ergernis en onbegrip bij bewoners.
Signalen die bijvoorbeeld de Koekoek in Druten-Zuid betreffen,maar ook vanuit Horssen komen klachten.
Inwoners klagen steen en been over het hoge gras op grasvelden waar ook kinderen spelen c.q. speelden.
Onkruidzaden waaien over en komen terecht in de tuinen. Het onkruid tussen tegels van trottoirs en de stenen van wegen neemt zienderogen toe en de representativiteit van een wijk neemt zienderogen af.
Stroken groen waar alleen distels,paardenbloemen en brandnetels groeien zijn zeker geen visitekaartje voor een gemeente die met gemaaide bermen,gesnoeide struiken en geschoffelde plantsoenen zo trots de Vierdaagse binnen haalde.

Sociaal Maas en Waal stelt vast dat half of niet maaien niet bijdraagt aan een wenselijk kwaliteitsniveau.

De term bijenbeheer wordt ten onrechte gebruikt om dit maaibeleid te rechtvaardigen. Bijen vliegen niet op brandnetels.

 1. Vragen:
  Is het college op de hoogte van de resultaten van het huidige beleid?
 2. Vindt het college dat deze wijze van gemeentelijk onderhoud de burger uitnodigt om zorg te dragen voor de eigen woonomgeving?
 3. Kan het college in kaart brengen hoe het wil omgaan met de explosieve groei van onkruid op trottoirs en wegen?
 4. Wat is volgens uw college een wenselijk kwaliteitsniveau en welke acties worden ondernomen om dit niveau te bereiken?

In afwachting van uw reactie,

namens Sociaal Maas en Waal afd. Druten,

Dini Uitdehaag
Harrie Linthorst

Persbericht naar aanleiding van de opvolging van wethouder van Dongen.

Posted on Updated on

Stoelendans in een achterkamertje

Sociaal Maas en Waal maakt als enige oppositiepartij geen deel uit van het coalitie in Druten.
De verrassing was dan ook groot toen wij hoorden dat wethouder van Dongen met 65 jaar ging stoppen.
Bij de coalitie was dit blijkbaar allang bekend, want er zou tijdens de coalitiebesprekingen al een claim zijn gelegd door de Samenwerkende Dorpslijsten op een tweede wethouderszetel. De vraag is of die afspraak ergens is genotuleerd of geformaliseerd. Daarover tasten wij in het duister.
Door de reacties van Welzijn Druten en de Samenwerkende Dorpslijsten werd het er niet duidelijker op. De transparantie ten top.
Wethouder van Dongen heeft de moeilijke opdracht m.b.t. het nieuwe beleid op het gebied van zorg,werk en welzijn prima uitgevoerd.
Daarover is vriend en vijand het eens. Om hem die taak te laten uitvoeren hadden de Samenwerkende Dorpslijsten de partij van Jac. van Dongen(Welzijn Druten) nodig als coalitiepartner.
Kennelijk hadden de Samenwerkende Dorpslijsten geen capabele kandidaat die krachtig genoeg was om de moeilijke opdracht waar voor Jac. van Dongen zich gesteld zag over te nemen.
Nu is die kandidaat er wel. Die komt in een gespreid bedje en hoeft alleen maar ” op de tent te passen”.
En dan is Welzijn Druten niet meer nodig en worden ze bedankt.
Ze worden eenvoudig aan de kant geschoven. En dat terwijl Welzijn Druten bij monde van Kees Koppers zei wel degelijk over geschikte kandidaten te beschikken. Sociaal Maas en Waal vindt het ongelooflijk dat coalitiepartijen zo met elkaar omgaan.
Welzijn Druten wil ondanks het machtsvertoon van de Samenwerkende Dorpslijsten wel in de coalitie blijven. Ze hopen op die manier ondanks alles goede maatjes te blijven met de Samenwerkende Dorpslijsten en verwachten nog enkele punten uit hun eigen programma te kunnen realiseren.
Dat getuigt van naïviteit en ijdele hoop.
De Samenwerkende Dorpslijsten vertoonden in deze zaak hun macht en zullen dat blijven doen.

Zeker omdat er over anderhalf jaar verkiezingen zijn.

Toetreding van Springveld tot het college betekent dat er straks twee wethouders afkomstig zijn van de dorpslijst Puiflijk-Druten-Zuid, die met 3 zetels in de raad zit.
In onze ogen is er dan sprake van een onevenwichtige verdeling van wethouders over de diverse partijen in de raad van Druten. Er komt een concentratie van macht binnen een partij.
Dat lijkt ons noch voor de wethouder van Kernachtig Druten noch voor de raadsfractie van Kernachtig Druten(voorheen dorpslijst Druten) een plezierig vooruitzicht.
Kernachtig Druten heeft zicht indertijd afgesplitst van de Samenwerkende Dorpslijsten juist vanwege het voortdurende machtsvertoon van deze Samenwerkende Dorpslijsten .Daar gaan ze nu weer keihard tegenaan lopen.
Welzijn Druten heeft inmiddels gemeld niet met een kandidaat te komen.
Dat is een slechte bericht voor Kernachtig Druten en misschien wel voor de gehele gemeenteraad.
Tot slot:
Een wethouder wordt nog altijd door de gemeenteraad benoemd tijdens een raadsvergadering en niet in een achterkamertje.

Dini Uitdehaag
Fractievoorzitter Sociaal Maas en Waal afd. Druten

Voorjaarsnota in gemeenteraadsvergadering van 30 juni

Posted on Updated on

In de gemeenteraadsvergadering van Druten stond 30 juni de voorjaarsnota op het programma.
We hebben ons sterk gemaakt voor de beveiliging van de publieksbalie, waarbij we een voorstel hebben geformuleerd om te komen tot een plan hoe dat het beste kan worden gedaan.
Dat kon echter geen genade vinden in de ogen van de rest van de raad.
Blijkbaar doet de veiligheid van de medewerkers bij de publieksbalie er niet toe voor de coalitiepartijen.
Wat er wel toe doet zijn de zaken die voor dorp-en dorpskernen van belang zijn; zeker niet onredelijk,maar het zou van voortschrijdend inzicht getuigen als men ook een hoger en gezamenlijk doel als veiligheid voor de medewerkers zou willen nastreven.
Daarnaast hebben we onze zorg uitgesproken over de ontwikkelingen met de klankbordgroep in de Hogestraat.
Er zijn verschillende belangen: onze oproep om toch vooral met bewoners, winkelend publiek en ondernemers in gesprek te blijven en daardoor tot een voor iedereen aanvaardbare oplossing te komen, viel niet in goede aarde.
Ik ben bang dat dit een gemiste kans betekent, waardoor bij de inwoners het vertrouwen in de politiek niet zal toenemen.
De financiën zijn op orde, maar dat vinden wij geen doel op zich.
Eerst de inhoud:wat willen we bereiken, waarom willen we dat en hoe willen we dat.
Deze keuzes zijn leidend voor de financiële afwegingen.
Helaas staat Sociaal Maas en Waal alleen bij het hanteren van deze volgorde.
Jammer voor de bouw van sociale huurwoningen, duurzaamheid en energietransitie, de Hogestraat.
Onze inbreng vindt u in de bijlage. >>>>>>>> Read the rest of this entry »

Persbericht fusie Sociaal Maas en Waal met Akkoord’94.

Posted on Updated on

Fusie Sociaal Maas en Waal met Akkoord’94 een feit.

De politieke partijen Sociaal Maas en Waal uit West Maas en Waal en Akkoord’94 uit Druten werken al geruime tijd samen. Op 8 juni is deze samenwerking, onder toeziend oog van de notaris, officieel bekrachtigd tijdens een gezamenlijke ledenvergadering. De 50 aanwezige leden stemden unaniem in met de fusie van beide partijen en gaan verder onder de naam: Sociaal Maas en Waal.
Tijdens de bijeenkomst namen de leden afscheid van de beide voorzitters; Tonnie van den Heuvel (Akkoord’94) en Oscar van Doorn (S.M.W.).
Een nieuw bestuur, met als voorzitter Onno Siegers, gaat nu samen met fracties in West Maas en Waal en Druten de kar trekken.
Sociaal Maas en Waal wil de komende gemeenteraadsverkiezingen verandering in de politieke verhoudingen aanbrengen, de partij gaat in beide gemeentes voor 4 zetels.
De belangrijkste doelen zijn: goede zorg voor iedereen, een fatsoenlijk welzijnsbeleid voor iedereen, jeugdzorg van een hoge kwaliteit, duurzaamheid en een groen milieu, een sterk jongeren-,cultuur- en onderwijsbeleid en vooral kansen voor die bewoners die nu aan de kant moeten staan om welke reden dan ook.

Na dit formele gedeelte werd door verschillende sprekers ingegaan op het tot stand komen van deze fusie:
Regionale samenwerking met gelijkgestemde partijen bevordert de kwaliteit van de lokale politiek. Door gezamenlijk in de regio op te trekken en Maas en Waalse belangen te behartigen ontstaat er een menselijk en groen Maas en Waal. De nieuwe partij is van mening dat dit het best gerealiseerd kan worden in één gemeente Maas en Waal. Sociaal Maas en Waal onderscheidt zich daarmee van vele politieke belangengroepen die vaak niet verder komen door alleen het belang van hun eigen dorp te verdedigen.

Met de oprichting van de nieuwe partij werd ook het startsein gegeven voor
“Het gras is groener bij de buren”.
In de komende maanden kunt u ons tegenkomen in de dorpen om op vele plekken zakjes gras- en bloemenzaad uit te delen. Wij gaan dan graag met u als inwoners in gesprek en vragen u met ons mee te zaaien en daarna gezamenlijk te oogsten!

DSC03471
De uitkomsten van de gesprekken gaan we ook nog met iedereen delen en in maart 2018 worden de definitieve resultaten duidelijk.

Sociaal Maas en Waal is een levendige partij met oog voor elkaar. De partij wil samen werken aan een leefbaar Maas en Waal, waar het goed wonen, werken en leven is.

www.sociaalmaasenwaal.nl , daar vindt u alle informatie over ons en ook hoe u ons kunt steunen als lid.

Raadsvergadering donderdag 2 juni

Posted on Updated on

In de raadsvergadering van 2 juni 2016 is Akkoord’94 (waarschijnlijk voor de laatste keer onder deze naam) op twee agendapunten ingegaan:

 1. Het beeldkwaliteitsplan voor Westerhout-Zuid. Het betoog van Harrie Linthorst kunt u lezen in de bijlage.
  Belangrijk voor ons was dat niet alleen de nieuwe bedrijven,maar ook de bestaande bedrijven aandacht moeten hebben voor een verzorgd aanzien met name vanaf de van Heemstraweg en verrommeling moet worden voorkomen.
  De wethouder heeft toegezegd dat de situatie door middel van scans in kaart wordt gebracht,in gespreken met bedrijven wordt gewezen op het belang van een nette,opgeruimde uitstraling.
  We wachten de uitkomst van de scans af,komt terug in een RTG.
  De verkoop van (kleinere)kavels wordt in gang gezet. Een sales-event voor het zomerreces zou aan de verkoop bij moeten dragen.
  Bijlage van Harrie hierover <<<<<<<
 2. Veilig Thuis:
  Wij zijn ingegaan op de ontstane situatie,waarbij door hulpvragers forse risico’s zijn gelopen.
  In de bijlage vindt u onze bijdrage over dit onderwerp.
  De motie die wij hebben ingediend met de vraag welke lessen uit het verleden getrokken kunnen worden om in de toekomst het werk naar behoren uit te voeren,wordt door de wethouder in het algemeen bestuur aan de orde gesteld.
  Het rapport daarover wordt aan de gemeenteraad beschikbaar gesteld.
  De raad heeft unaniem ingestemd met de motie.
  Bijlage van Dini over Veilig Thuis met de Motie <<<<<<

Kleidepot Deest

Posted on Updated on

Mijnheer de voorzitter,

Wij hebben kennis genomen van uw voorstel en de bijlagen. Onze conclusie is dat de aanleg van het kleidepot in meerdere opzichten een verbetering is ten opzichte van de huidige situatie. Er worden namelijk enkele belangrijke winstpunten geboekt.

Op de eerste plaats verdwijnt het kleidepot uit de Afferdensche en Deestsche waarden. Dit gebied is een Natura 2000 gebied en daarin past een kleidepot natuurlijk niet. Met het verplaatsen van het kleidepot is er bovendien sprake van een afname van de vervoersbewegingen van het vrachtverkeer belast met de kleitransporten in het dorp Deest. Het dorp Deest wordt al zwaarbelast door vrachtverkeer door het aanwezige industrieterrein en iedere afname valt toe te juichen omdat dergelijke situaties niet meer van deze tijd zijn.

Nu rijden de vrachtwagens bij het aanvullen van het kleidepot over de gehele Vriezeweg naar de Waalbandijk en via de (smalle) Waalbandijk naar het kleidepot in de uiterwaarden en via dezelfde weg wordt teruggereden. ………. Read the rest of this entry »

Reactie n.a.v. raadsvergadering don. 21 april

Posted on Updated on

In het RTG van 14 april werd duidelijk hoe de Drutense bevolking betrokken is bij het onderwerp vluchtelingenopvang.
De insprekers hebben allemaal hun gedachten en gevoelens bij dit onderwerp kunnen en mogen verwoorden.
Dat hoort ook zo in een open en tolerante samenleving.
Wij vinden dat gewoon, maar dat is zeker niet overal in de wereld het geval.

In de gemeenteraadsvergadering van 21 april is eindelijk gesproken over vluchtelingenopvang.
Akkoord’94 pleitte voor opvang van100-150 vluchtelingen en daarnaast extra huisvesting voor statushouders.
De coalitie maakt zich de meeste zorgen over de financiële consequenties van de opvang.
Wij vinden dat van secundair belang; waar mensen vanuit een oorlogssituatie een veilig onderkomen nodig hebben moet er op de eerste plaats vanuit menselijkheid, betrokkenheid en solidariteit geredeneerd worden.
De Dijk en het pand van Romijnders in Horssen gaan door het college onderzocht worden als mogelijke opvangplaatsen.
Voor de plaatsing van extra statushouders was de coalitie evenmin positief.

Pleidooi in raad van donderdag 21 april over opvang vluchtelingen

Posted on Updated on

Geachte collega’s,

Akkoord’94 heeft in het RTG van 14 april een vraag gesteld over de verder te volgen procedure in de gemeenteraadsvergadering van 21 april.
Er ligt immers geen concreet voorstel van het college waarop een besluit genomen kan worden.
Enerzijds kan daardoor in de gemeenteraad ieder zijn stem als volksvertegenwoordiger(en dus van de inwoners) laten horen,wat op zich ook onze taak is.
Anderzijds ligt er geen voorstel waar de raad ja of nee tegen kan zeggen.

Wij vinden het belangrijk om namens de inwoners als raad tot een goede afstemming te komen en in ieder geval op hoofdlijnen concensus te bereiken.
Dat zal dan in ieder geval een vorm van eenheid uitstralen die het voor het college ook mogelijk maakt met een op hoofdlijnen breedgedragen voorstel in de raad te komen.

Wij willen jullie dan ook graag onze overwegingen en opvattingen voorleggen die mogelijk als basis kunnen dienen voor de richting die we zouden kunnen gaan.

De Commissaris van de Koning blijft vasthouden aan zijn uitgangspunt dat iedere Gelderse gemeente minimaal 300 vluchtelingen moet opvangen.
Wij vinden dit aantal te groot voor de schaal van onze gemeente en ook te groot voor een maatschappelijke goede opvang waarbij de gemeenschap van Druten een goede rol kan spelen. We zullen echter met een voorstel moeten komen waar het COA en de commissaris van de Koning mee kunnen instemmen. Ook moet het een voorstel zijn dat recht doet in wat van een gemeente met een omvang als Druten als bijdrage verwacht mag worden.
Regionaal wordt een signaal afgegeven dat Druten verantwoordelijkheid neemt op het gebied van vluchtelingenopvang.

Omdat wij een voorziening van 300 vluchtelingen of meer ongewenst achten stellen we voor om onderzoek te laten doen naar
een AZC van 100 tot maximaal 150 plaatsen.
Gezien het bovenstaande zal dit niet acceptabel zijn en daarom zullen we een plus moeten leveren.
Die plus zien wij in een gecombineerd aanbod van het genoemde AZC met een extra opname van statushouders waarvan er op dit moment nog 16.000 in AZC’s verblijven in afwachting van huisvesting.

Voor de huisvesting van statushouders is De Dijk een geschikte locatie (zonder bijplaatsing van tijdelijke woonunits). Hier zal bouwkundig eerst een klein onderzoek moeten worden gedaan om het aantal wooneenheden te kunnen vaststellen en op grond daarvan ook het aantal extra op te nemen statushouders. Dit verlicht de druk in de AZC’s.
Een aanpassing van De Dijk tot wooneenheden heeft nauwelijks invloed op de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving.

Voor een klein AZC met een capaciteit van 100-150 plaatsen komt alleen het bedrijfspand van Romijnders in Horssen als geschikt naar voren.

De locaties Kerkeland 7 en 7a,van Heemstraweg 54(Intro),van Heemstraweg 56 b en 56 d zouden opvang kunnen bieden voor >100 vluchtelingen.
Hier zou ook onderzoek naar geschiktheid gedaan kunnen worden.

Wij onderschrijven dat op het gebied van communicatie het creëren en behouden van draagvlak bij de inwoners cruciaal is.
Wij beseffen ook dat inwoners mogelijk pas reageren als er een concreet plan voor ligt.
Inwoners moeten zich vrij voelen hun mening te uiten om te voorkomen dat men zich niet gehoord en betrokken voelt.
Behoud van een open en tolerante samenleving achten wij daarbij van het grootste belang.

Met vriendelijke groet,
Fractie Akkoord’94

Dini Uitdehaag
Harrie Linthorst

Raadsvergadering don 24 maart over o.a. bestemmingsplan

Posted on Updated on

Het bestemmingsplan buitengebied is onderdeel van rijksdoelen en nationale belangen.
In de structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid van het Rijk geschetst. Deze structuurvisie schetst hoe Nederland er in 2040 moet uitzien: concurrerend, leefbaar en veilig.

In de structuurvisie benoemt het Rijk 13 nationale belangen.
Ik wil er 2 van noemen:
1.Ruimte voor behoud en versterking van (inter)nationale unieke cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten.
2.En ruimte voor een nationaal netwerk van natuur voor het overleven en ontwikkelen van flora-en faunasoorten. Voorheen EHS (ecologisch hoofdstructuur) genoemd.
Het plangebied behoort gedeeltelijk tot dit Nationaal Natuurnetwerk.

Het omgevingsbeleid voor natuur en landschap wordt bepaald door het Gelders Natuur netwerk (GNN) of Groene Ontwikkelzone (GO).

De gemeente Druten heeft een structuurvisie: het beleid is gericht op het behouden en versterken van de identiteit met haar bijzondere waarden(aardkundig, archeologisch, cultuurhistorisch, ecologisch en landschappelijk.
Hiervoor is natuur-en landschapsontwikkeling noodzakelijk.

Deze bouwwerken moeten wel passen bij de bestemming. Dat houdt in dat deze bouwwerken ten behoeve van de Natuur mogen worden gebouwd, maar bijvoorbeeld ook ten behoeve van extensief   recreatief medegebruik (dat ook binnen de bestemming Natuur is toegestaan). Daarnaast is op deze gronden per 60 hectare te onderhouden/beheren bos één onderhoudsschuur van 60 m² toegestaan ten behoeve van de stalling en opslag van het benodigde onderhoudsmaterieel.Eveneens zijn jachthutten toegestaan.

In gebieden die als bestemming hebben herstel en ontwikkeling van natuurlijke waarde passen geen jachthutten en nog minder het gebruik ervan. Wij stellen dan ook voor de passage ‘Eveneens zijn jachthutten toegestaan” te laten vervallen. Daarmee wordt gehandeld zoals ook in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte wordt bedoeld.

De wijziging van het perceel aan de Heersweg van natuur naar productiebos:

In het nu nog geldende bestemmingsplan uit 1971 wordt dit perceel deels als Natuurmonument en deels als Natuurgebied bestemd.
Het beleid van de gemeente is om gronden die deel uitmaken van het Gelders Natuur netwerk te bestemmen voor Natuur of Bos.
Aangezien het perceel vooral uit bos bestaat is de bestemming gewijzigd in Bos.

Maar voorzitter,……………….. Read the rest of this entry »

Kaartjes Agoravoorstelling

Posted on Updated on

logo-voor-website

Druten, 17 maart 2016.
Aan het college van B&W
Gemeente Druten

Zoals bij u bekend is, wordt er door statushouders in d’n Bogerd een inburgeringcursus gevolgd.
Dit is verplicht om uiteindelijk een Nederlands paspoort te verkrijgen.
De bedoeling is om niet alleen qua taal, maar ook met andere aspecten van de Nederlandse cultuur bekend te raken.
In Druten hebben we in theater Agora een uitgebreid aanbod van verschillende voorstellingen.
Op zondagmiddag 8 mei staat er een kindervoorstelling over Jip en Janneke op het programma. Volgens mijn informatie zijn er nog voldoende kaartjes beschikbaar.
Dit lijkt ons een uitgelezen kans om statushouders (en wellicht dan ook vluchtelingen) met hun kinderen kennis te laten maken met een stukje Nederlandse taal en cultuur.
Stichting Vluchteling vindt dit ook een passend idee.

Dit brengt ons op de volgende vragen:
1. Is het college het met ons eens dat dit een uitgelezen kans is om statushouders en eventuele vluchtelingen kennis te laten maken met een stukje Nederlandse cultuur?
2. Is het college bereid om een financiële tegemoetkoming te doen t.b.v. de aanschaf van de kaartjes?

Wij vertrouwen erop dat hier zeker een mogelijkheid voor gevonden kan worden.
In afwachting van uw reactie,

met vriendelijke groet,

namens Akkoord’94,

Dini Uitdehaag
Harrie Linthorst

i.a.a De Gelderlander
RTV Totaal
De Waalkanter
De Maas en Waler

Bijzondere Raadsvergadering met Commissaris van de Koning

Posted on Updated on

Sterk bestuur:
Een sterke stad is gebaat bij sterke ommelanden. Daar wordt hier  aan gewerkt.
Druten is op ambtelijk niveau de samenwerking met Wijchen verder vorm aan het geven.
Zolang wij niets horen, interpreteer ik dat als: goede ontwikkeling, ga zo door.
Wat wij daarnaast een natuurlijke ontwikkeling zouden vinden is het toetreden van West Maas en Waal tot deze samenwerking.
Met name Druten en WMW zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden op geografisch en sociologisch gebied.
In dit verband zeg ik: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Ambtelijk heeft de organisatie van WMW ook hun zorg uitgesproken over de kwaliteit en de kwetsbaarheid van de eigen organisatie
De financiële consequenties in het kader van uittredingsvergoedingen zijn al eens aan de orde geweest.
Een economisch sterk Druten is van belang voor de gemeente zelf, maar ook voor de regio.
Welke rol ligt er voor de provincie op dit onderwerp?

De CvK deelt onze mening dat regionale samenwerking noodzakelijk is om de kwaliteit van het voorzieningenniveau op peil te houden.
Gemeentes die daar niet voor voelen, zullen achterblijven in ontwikkeling.
Deze muurbloempjes zullen in het vervolg op de notitie Sterk Bestuur wel deze verantwoordelijkheid worden gewezen.

De mobiliteit vanuit Druten staat onder druk.
De ochtend-en avondspits op de N322 zijn daar een voorbeeld van.
Niet alleen de verbinding met de A 50 en de A73 maar ook richting Tiel
met de aansluiting op de A15 weet ik uit eigen ervaring. Read the rest of this entry »

Persbericht fusie Akkoord’94 en Sociaal Maas en Waal

Posted on Updated on

3- maart 2016

Fusie Akkoord’94 en Sociaal Maas en Waal.

Om nog beter de belangen van de inwoners van Maas en Waal in de lokale politiek te kunnen dienen, zijn Akkoord’94 en Sociaal Maas en Waal samengegaan.

De fusievereniging Sociaal Maas en Waal geeft nu met verdubbelde kracht invulling aan haar doelstellingen in de gemeenten West Maas en Waal én Druten.
Regionale belangen in Maas en Waal worden voortaan gezamenlijk behartigd.
Belangrijke vraagstukken in de nabije en verdere toekomst over wonen, welzijn, economie, ruimtelijke ordening en duurzaamheid kunnen voortaan niet alleen lokaal maar ook regionaal op de agenda worden geplaatst.
Als het aankomt op regionale samenwerking en gemeentelijke herschikkingen zal Sociaal Maas en Waal zich inzetten voor het behoud van het karakter van Maas en Waal met een sociale, progressieve en groene agenda

Sociaal Maas en Waal is nu vertegenwoordigd in de gemeenteraden van West Maas en Waal en Druten en neemt daarmee een voorschot op de na te streven nauwere samenwerking tussen beide gemeenten op het bestuurlijke vlak, die zal leiden tot verbetering van kwaliteit en slagvaardigheid.

___________________________________________________________________________
Voor nadere informatie:

Vrijdag 4 maart krijgt u de gelegenheid tot het stellen van vragen bij een persbijeenkomst over dit onderwerp. Aanwezig zullen zijn de voorzitters van Sociaal Maas en Waal en Akkoord’94 en de beide fractievoorzitters.

Plaats: Cultureel centrum d’n Bogerd. Van Heemstraweg 53 6651 KH Druten
Tijd; aanvang 15:30

Bij vragen 0651986440, of kijk op: www.sociaalmaasenwaal.nl of www.akkoord94.nlPersbericht

Raadsvergadering don. 25 febr. 2016

Posted on Updated on

Tijdens de raadsvergadering van 25 februari hebben we naar aanleiding van de antwoorden op onze raadsvragen over de schoonmaakdag en zwerfafval het volgende pleidooi gehouden:
Zoals gezegd heeft Akkoord’94 daar jarenlang aan meegedaan.
We constateerden echter ook dat snel daarna weer sprake was van zwerfafval.
Het signaal wat wij willen afgeven:
Er zal aan de voorkant nog meer nadruk moeten worden gelegd in de preventieve sfeer. Er moet meer worden gedaan aan de houding van de inwoners.
Het idee om op PaxChristi een afvalproject te houden is daar een goed voorbeeld van.
Bermen kunnen geadopteerd worden door groepjes bewoners.
Het blijft ons verbazen dat tussen Zaltbommel en WestMaas enWaal wel gebruik wordt gemaakt van het Waaljuttersproject en met succes en in Druten niet.
Die keuze blijft voor ons onbegrijpelijk.

Dit project is een initiatief van o.a. Rijkswaterstaat.
Kortom: Als er geen afval in de natuur en op straat terecht komt, hoeft het ook niet opgeruimd te worden.
Zwerfafvalteams, wijkhelden en vrijwilligers verdienen een dikke pluim.
Want feitelijk ruimen ze de rotzooi van anderen op die lak hebben aan een schone en opgeruimde leefomgeving.
Dat is wat Akkoord’94 met de raadsvragen duidelijk wilde maken.
Ik heb dankbaar gebruik gemaakt van de input van Froukje Balk. Read the rest of this entry »

Vluchtelingen

Posted on Updated on

Vluchtelingen: welkom in Druten

“De gemeente gaat een inventarisatie maken van (particuliere)locaties waar noodopvang voor een half jaar mogelijk is”.

Dit bericht hoorden we onlangs van onze burgemeester.
De centrale vraag daarbij is:
“Wat gaat de gemeente Druten doen om opvang te bieden aan vluchtelingen?”
Akkoord’94 heeft sinds november 2015 al meerdere keren in de raad aandacht gevraagd voor de mogelijkheden om vluchtelingen op te vangen in de gemeente Druten.
Het antwoord van het college was:
“Het COA zoekt alleen grootschalige opvang waar minimaal 500 mensen gehuisvest kunnen worden en ruimte voor een opvang van deze omvang is in Druten niet beschikbaar. De gemeente Druten draagt al wel regionaal een steentje bij middels ondersteuning aan de opvang in de regio Rijk van Nijmegen.”

Inmiddels is bekend dat er in de provincie Gelderland voor 1 juni nog 2500 mensen moeten worden opgevangen naast de 500 die nu al een plek in een noodopvang nodig hebben.
Al met al zijn dit ontwikkelingen waarvan Akkoord’94 vindt dat het nu noodzakelijk is om op zoek te gaan naar geschikte locaties, ook voor opvang van kleinere aantallen.
Opvang van vluchtelingen kan alleen wanneer de burgemeester, college en alle politieke partijen in de gemeenteraad vroegtijdig samen om tafel gaan om die centrale vraag te beantwoorden.
Akkoord’94 vindt dat ook onze gemeente voor de opvang van vluchtelingen verantwoordelijkheid draagt en die ook dient te nemen.

Meldingen overlast vuurwerk.

Posted on Updated on

Overlast vuurwerk: Akkoord’94 ontvangt 16 meldingen

Net als vorig jaar heeft Akkoord’94 een meldpunt ingericht om overlast van vuurwerk te melden.
Er kwamen 16 meldingen binnen afkomstig uit o.a. Deest, Druten centrum,Druten-Zuid en zelfs eentje uit Boven Leeuwen.
Harde knallen met name in avond en nacht , afsteken van rotjes, gestreste huisdieren waren de meest voorkomende klachten.
Vorig jaar kwamen er 26 meldingen binnen; een voorzichtige conclusie kan zijn dat de dalende landelijke tendens ook in Druten merkbaar is.
Voor Akkoord’94 een reden tot tevredenheid. Dat neemt niet weg dat iedere klacht er nog een teveel is.
Wij blijven streven naar veilig afgestoken professioneel vuurwerk bij de jaarwisseling.
Overigens vinden wij de publieke opinie daarbij steeds vaker aan onze kant.
Wij zijn benieuwd naar de cijfers van de gemeente Druten qua schade etc.

Meldpunt vuurwerkoverlast

Posted on Updated on

Evenals vorig jaar gaat Akkoord’94 een meldpunt instellen voor klachten over vuurwerk.

In ons verkiezingsprogramma staat:
Beperken van vuurwerkoverlast door centraal afsteken van (sier)vuurwerk.

De feiten van de jaarwisseling 2014/2015 in het gehele land:
totale schade in het land aan auto’s en particuliere woningen: 13 miljoen euro.

Het rapport Vuurwerkongevallen 2014-2015 van Veiligheid NL.
spreekt van 574 slachtoffers die behandeld zijn op de spoedeisende hulpafdelingen.
Ruim een derde deel had letsel aan hand en/of vingers. Een op de vier slachtoffers had oogletsel. Daarnaast had een op de tien SEH-bezoekers letsel aan het aangezicht.
De helft van de slachtoffers had het vuurwerk niet zelf afgestoken,maar was omstander.
Letsel door illegaal vuurwerk is met 25% toegenomen t.o.v. het vorig jaar.
Cijfers wijzen uit dat er minder slachtoffers vallen voor 31 december 18.00 uur
Een bewijs dat het beleid, om vanaf oudjaarsdag 18.00 uur tot nieuwjaarsdag 02.00 uur het afsteken van vuurwerk toe te staan, werkt.
Maar: ………………………… Read the rest of this entry »

Verslag raadsvergadering 16 dec. 2015

Posted on Updated on

Tijdens de raadsvergadering van woensdag 16 december stond naast de de najaarsnota,de gemeentelijke tarieven en de lening voor het Kulturhus in Afferden op de agenda.
Akkoord heeft bij de behandeling van de najaarsnota vooral aandacht gevraagd voor de aanleg van de Hoekgraaf,de ontsluitingsweg in Deest.
Deze weg staat als prioriteit in het collegeprogramma,maar bij gebrek aan geld dreigt dit op de lange baan te worden geschoven.
Aangezien er een positief saldo van ruim 214.000 euro in de najaarsnota te melden was,de NoordZuid niet aangepakt wordt (zie betoog),zijn er nu wel middelen om de Hoekgraaf aan te leggen.
De meerderheid van de raad gaf te kennen onze motie daartoe niet te steunen,omdat men op dit moment daar geen geld voor wilde labelen.
Wel heeft de wethouder de toezegging gedaan dat de Hoekgraaf in 2016 zeker weer meegenomen wordt bij de aanpak van infrastructurele knelpunten.
We blijven dit uiteraard volgen.

De OZB-tarieven zijn vastgesteld tijdens de begrotingsbesprekingen in november. Read the rest of this entry »

Visie op najaarsnota 2015 van fractie

Posted on Updated on

Voorzitter,

De najaarsnota voorziet in een positief saldo van 214.000 euro.
Dat is een behoorlijke meevaller aan het eind van het jaar,maar de wethouder heeft ons al vaker op deze manier verrast.
Hoe somber leken de vooruitzichten bij de begroting 2016 .
Ik verwacht dat de heer Worm zijn weegschaal verruilt voor een kruiwagen om al dat geld kwijt te kunnen.
Bij de besteding willen wij graag bij helpen.

Het biedt nl. mogelijkheden om het collegeprogramma Grensverleggend in te vullen.
Op pagina 7 van het mooie boek dat het college heeft uitgebracht staat als tweede knelpunt Hoekgraaf .
Akkoord heeft weliswaar niet ingestemd met dit kleurrijke boek,maar we waren niet van mening dat er alleen maar onzin in stond.
Akkoord wil u graag een duwtje in de rug geven,tenslotte is er nog maar twee jaar om alle beloftes uit het boek waar te maken. Read the rest of this entry »

Algemene beschouwingen begroting 2016

Posted on Updated on

Voorzitter,

Allereerst onze waardering voor het ambtelijk apparaat en uw college voor het vele werk verricht aan deze begroting.

Er zijn wel enkele punten waar we bij de behandeling van de begroting even bij stil willen staan. Uiteraard spiegelen wij het een en ander aan het collegeprogramma, want dat zijn toch de hoofdlijnen van beleid waar u met uw college op inzet.
Bij de behandeling van dit programma hebben wij op diverse punten kritiek gehad in tegenstelling tot de overige raadsleden die het vlugschrift gebenedijd omarmden. Overigens zijn wij ook constructief. Wij steunen het college bij voorstellen die ook onze goedkeuring kunnen wegdragen zonder dat wij op iedere slak zout leggen en wij komen met voorstellen.

Over het feit dat wij aan collegevoorstellen steun verlenen wordt in de raad geen woord vuilgemaakt. Maar voorstellen van onze kant, ook als het college daar brood in ziet en er zelfs een fractie is die daar lovende woorden voor heeft, wordt naar de prullenbak verwezen. Toch lezen wij in het collegeprogramma dat de college-ondersteunende partijen een duurzaam Druten willen. Sterker nog, zeer recent stelt de fractie van de samenwerkende dorpslijsten vragen aan het college waarbij gevraagd wordt om duurzame maatregelen bij sportverenigingen te stimuleren. U zult het ons, voorzitter, vast niet kwalijk nemen dat wij hier geen touw aan vast kunnen knopen. ……………………

Read the rest of this entry »

Akkoord ’94: Blij met uitspraak minister

Posted on Updated on

Akkoord’94: hoe verder na uitspraak minister?

Na jarenlang gedoogbeleid door de gemeente heeft de minister een uitspraak gedaan:
Ook Excluton moet zich aan de regels houden. Het laatste bestemmingsplan botste met de rijksregels voor de uiterwaarden en werd geschrapt.
De Barro-procedure die de gemeente daartegen aanspande, heeft op het eerste gezicht opgeleverd wat Akkoord’94 altijd onder de aandacht heeft gebracht:
Het kan niet zo zijn dat een bedrijf in strijd handelt met een bestemmingsplan en er vervolgens achteraf wordt gelegaliseerd.
Maar deze uitspraak kan ook betekenen dat het verhaal weer van voren af aan gaat beginnen.
In de brief van de minister staat: Als Excluton rivierverruimende maatregelen neemt, zal daar weer een bestemmingsplan voor nodig zijn.
Het is weer een strohalm die de gemeente en Excluton kunnen grijpen om de randen van de wetgeving op te zoeken.
Akkoord’94 blijft vinden dat het gedoogbeleid moet stoppen en beleid binnen de wettelijke kaders uitgevoerd moet worden.
De gemeente heeft daar een voorbeeldfunctie in.
Blijft de vraag wat er moet gebeuren met de brug die de bedrijven in de uiterwaarden met elkaar verbindt, het vrachtverkeer op de Noord-Zuid en de stalling van de vrachtwagens.
Jammer dat er zoveel tijd en energie wordt gestopt in eindeloze en wellicht heilloze procedures.